RB 14/2014 (19.04.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zabezpieczenie wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H1

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 kwietnia 2013 r., 36.000 obligacji serii H1 („Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 36.000.000 złotych, ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach jednostki zależnej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), od Spółki. Obligacje wyemitowane zostały na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji oraz uchwały zarządu Spółki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia warunków emisji Obligacji oraz w sprawie ustalenia wzoru propozycji nabycia Obligacji. Cena emisyjna jednej Obligacji równa była wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosiła 1.000 złotych. Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 11 kwietnia 2016 roku. Zastaw rejestrowy wpisany został przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, do rejestru zastawów postanowieniami z dnia 17 stycznia 2013 r. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 4.749 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI EuroVentures 1.0 oraz na 355.052 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, należących do MCI.Fund Management Sp. z o. o. MCI.PrivateVentures S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Umowy zastawu rejestrowego zawarte zostały z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy, obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Na dzień 31 grudnia 2012 r. łączną wartość wyżej wymienionych certyfikatów inwestycyjnych ustalono na 155.402.953,85 złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 4.749 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 100.012.942,71 złotych, zaś w przypadku 355.052 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 50.000.118,18 złotych. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Spółka ma prawo do zmniejszenia najwyższej sumy zabezpieczenia określonej w umowach zastawu rejestrowego oraz do zwolnienia z ustanowionego zabezpieczenia części w/w certyfikatów inwestycyjnych. Spółka będzie dążyć do zmniejszenia najwyższej sumy zabezpieczenia oraz zwolnienia z ustanowionego zabezpieczenia części certyfikatów inwestycyjnych, tak aby wartość certyfikatów inwestycyjnych stanowiących przedmiot zabezpieczenia stanowiła mniej niż 300 % wartości nominalnej Obligacji. Spółka oraz podmiot, na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy, o którym mowa w niniejszym raporcie, nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Wedle najlepszej wiedzy Spółki, MCI.Fund Management Sp. z o. o. MCI.PrivateVentures S.K.A. oraz podmiot, na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy, o którym mowa w niniejszym raporcie, również nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu w/w rozporządzenia. Jako kryterium uznania aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia …

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 19/04/2013 22:06