Aktualności

Polityka dywidendowa do 2023 roku

26.10.2020 Pobierz PDF

Zarząd Spółki MCI Capital (MCI, Spółka) przyjmuje Politykę dywidendową do 2023 roku. Postanowienia Polityki będą obowiązywać począwszy od roku 2021 w związku z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020.

 W każdym roku, począwszy od 2021, przez kolejne 3 lata, Zarząd Spółki będzie proponować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy dla swoich akcjonariuszy, łącznie od 1% do 2% kapitałów własnych pochodzących z ostatniego rocznego zaudytowanego sprawozdania finansowego.

Jesteśmy świadomi istotnego dyskonta ceny rynkowej względem wartości księgowej akcji MCI. Z tego powodu, przez ostatnie 5 lat przeznaczyliśmy na politykę skupu akcji własnych łącznie ponad 230 mln PLN, co przełożyło się na wzrost NAV/s o 5,4 PLN. Obserwując jednak fakt, iż uzyskiwane wolumeny w ramach przeprowadzanych skupów, mimo oferowania istotnej premii w stosunku do wyceny rynkowej, systematycznie się zmniejszają, Zarząd podjął decyzję o przejściu na model dywidendowy od roku 2021 – powiedziała Ewa Ogryczak, Wiceprezes Zarządu MCI Capital ASI S.A.

W ramach zatwierdzonej polityki, od 1% do 2% kapitałów własnych z końca rocznego okresu sprawozdawczego poprzedzającego dzień dywidendy, będzie objęte propozycją Zarządu Spółki przeznaczenia tak skalkulowanej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza przy obecnym poziomie wyceny giełdowej około 2% – 4%  dividend yield dla akcjonariuszy (na bazie ostatnio opublikowanych danych finansowych z dnia 30.06.2020 i kursu MCI z dnia 23.10.2020).

Ostatnie wydarzenia wokół Spółki, takie jak jej istotne oddłużenie i zbudowanie mocnej pozycji płynnościowej dzięki serii wyjść z inwestycji o wartości ponad 1,15 mld PLN zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 miesiącach przez Fundusze, w których Spółka jest inwestorem, pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na naszą sytuację płynnościową. Dzięki tym silnym fundamentom oraz nabierającej rozpędu akcji związanej z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, czujemy komfort zaproponowania właśnie takiej polityki dywidendowej dla naszych akcjonariuszy – uzupełniła Ewa Ogryczak.

Przyszłe wyniki finansowe spółki w największym stopniu będą zależne od dalszego rozwoju Subfunduszu MCI.EuroVentures. Zarządzający będą skupiać się na realizowaniu nowych inwestycji w ramach obranej strategii (digital buyout). Fundusz planuje w 2021 roku przeprowadzić od 1 do 3 inwestycji o wartości jednostkowej od 100 do 300 mln PLN.

W ostatnich okresach Grupa spłaciła łącznie 290 mln PLN zewnętrznego zadłużenia i na chwilę obecną jest ono na historycznie niskim poziomie, wynoszącym ok. 191 mln PLN.

26.10.2020 Pobierz PDF