Aktualności

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa MCI wypracowała 90,1 mln zł zysku netto. NAV na akcję wyniósł 20,35 zł, co oznacza blisko 15% wzrost od początku roku.

06.11.2017 Pobierz PDF
  • Wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł na 30.09.2017 r. 20,35 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec 2016 r. Oznacza to utrzymanie tempa wzrostu z pierwszego półrocza bieżącego roku.
  • Wartość aktywów MCI wyniosła na 30.09.2017 r. 1 mld 379 mln zł.
  • Zysk netto wyniósł 90,1 mln zł.
  • Spółka utrzymuje niski poziom zadłużenia.

Pierwsze trzy kwartały tego roku zostały zdominowane przez pracę z naszymi spółkami portfelowymi i przygotowywanie wybranych aktywów na sprzedaż. Efekty aktywnego budowania wartości inwestycji są widoczne zwłaszcza w trzecim kwartale, w którym wypracowaliśmy prawie połowę całego zysku osiągniętego przez 9 miesięcy. Dodatkowo, Fundusz w którym jest ulokowana większość naszych aktywów, MCI.PrivateVentures (MCI.PV), otworzył się na nową grupę inwestorów oferując po raz pierwszy obligacje publiczne dla inwestorów indywidualnych. Dwie wyemitowane dotychczas serie szybko się sprzedały – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Capital S.A.

Wartość aktywów MCI na koniec września 2017 r. wynosiła 1 mld 379 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec III kwartału wyniósł 20,35 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec ubiegłego roku (zmiana o 2,60 zł/akcję, tj. 14,6%). W czasie trzech kwartałów MCI Capital S.A. wypracowała zysk z inwestycji na poziomie 102,1 mln zł i zysk netto w wysokości 90,1 mln zł. Rok wcześniej te wyniki wynosiły odpowiednio minus 27,2 mln zł oraz minus 32 mln zł. Dobre tegoroczne wyniki inwestycyjne MCI są efektem wysokich stóp zwrotu funduszy, w które spółka jest zaangażowana. MCI Capital S.A. jest największym inwestorem funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (z dwoma subfunduszami MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures) i MCI.CreditVentures. Fundusze te są także dostępne dla inwestorów indywidualnych poprzez sieć private bankingu w wybranych bankach i domach maklerskich.

MCI.PrivateVentures FIZ to także pierwszy w Polsce fundusz private equity, który przeprowadził publiczną emisję obligacji. Oferta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem rynku kapitałowego. Oferowane dotychczas we wrześniu i październiku serie obligacji o łącznej wartości 70 mln zł zostały objęte przez ponad 1.400 inwestorów indywidualnych.

MCI utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł 25%, dużo poniżej limitu 50% zapisanego w warunkach emisji obligacji spółki.

06.11.2017 Pobierz PDF