Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Oświadczenie w związku z doniesieniami medialnymi o wszczętym postępowaniu wyjaśniającym (aktualizacja – 15.06.2019))

12.06.2019 Pobierz PDF

MCI.TECHVENTURES – FAKTY I MITY

FAKTY

 • Jak wynika z informacji podanych do publicznej wiadomości przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, śledztwo prowadzone przez tę prokuraturę dotyczy nabywania przez osoby inwestujące certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 („Subfundusz”; „MCI.TechVentures”), wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”), a nie sposobu zarządzania aktywami samego Funduszu – postępowanie nie dotyczy procesu inwestycyjnego.
 • Inwestorzy indywidualni (tj. inwestorzy spoza grupy kapitałowej MCI („Grupa MCI”)) wypłacili historycznie w latach 2011-2018 aż 230 mln zł, co stanowiło 44% zainwestowanych przez nich środków (z 523 mln zł od 2011 roku). Taka skala wypłat jest rzadkością na polskim rynku. W tym samym okresie Grupa MCI wypłaciła 100 mln zł, pomimo posiadania certyfikatów uprzywilejowanych i istotnie dłuższego zaangażowania w Fundusz.
 • Nawet bez realizacji żądania wykupienia certyfikatów przez podmiot z Grupy MCI nastąpiłaby znacząca redukcja – maksymalny poziom wykupów wyniósłby ok. 80 mln zł (zgodnie ze statutem Funduszu 10% wartości aktywów netto Subfunduszu z poprzedniego roku), czyli redukcja wyniosłaby średnio 65% dla każdego inwestora.
 • Początkowe zaangażowanie Grupy MCI, które w momencie rozpoczęcia dystrybucji do inwestorów indywidualnych wynosiło 120 mln zł i zwiększyło się w kolejnych latach o 145 mln zł, przez Grupę MCI i podmioty powiązane. Kwota ta została przeznaczona na zakup certyfikatów nieuprzywilejowanych, tj. certyfikatów o takich samych uprawnieniach jak certyfikaty inwestycyjne posiadane przez inwestorów indywidualnych.
 • Spośród inwestorów, którzy złożyli żądania wykupów (ok. 750 osób), jedynie 48 złożyło pisma z prośbą o wyjaśnienie przyczyn braku wykupów w 2019 r. Wartość nominalna certyfikatów posiadanych przez te osoby – to jest cena po jakiej zakupione zostały certyfikaty inwestycje przez te osoby – wynosi 11 mln zł. Łącznie, w MCI.TechVentures jest 1151 inwestorów indywidualnych.
 • Niezrealizowanie wniosków inwestorów indywidualnych o wykup certyfikatów w 2019 r. oznacza jedynie odroczenie w czasie momentu realizacji ich inwestycji. Fundusz gwarantuje każdemu inwestorowi możliwość wykupu certyfikatów w terminach określonych w statucie Funduszu. Dokonane wykupy na rzecz Grupy MCI w żaden sposób nie przekładają się na wartość aktywów Subfunduszu przypadającą na certyfikaty inwestorów indywidualnych – a więc nie spowodowały straty po ich stronie, bowiem wartość ich certyfikatów po wykupie była taka sama jak przed.
 • Wszystkie certyfikaty Subfunduszu wyemitowane od 2012 roku, także te objęte po 2012 r. przez podmioty związane z Grupą MCI, posiadają takie same prawa i ograniczenia co do płynności.
 • Spośród inwestorów niepowiązanych z Grupą MCI aż 96% kapitału zostało zebrane przez kanały Private Banking renomowanych, licencjonowanych, podlegających nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) instytucji finansowych w Polsce (m.in. mbank, ING, Alior).
 • Dystrybucja certyfikatów Subfunduszu przez kanały Private Banking zakończyła się we wrześniu 2017 roku. W ostatnim roku sprzedaży (tj. Q3’16 do Q3’17), wyemitowano nowe certyfikaty inwestycyjne o wartości 6 mln PLN, co stanowi niecały jeden procent kapitalizacji Subfunduszu.
 • Wszystkie działania MCI Capital TFI S.A. (MCI Capital TFI) podejmowane są w oparciu o przyjęty statut Funduszu oraz przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), z poszanowaniem obowiązującego prawa. Statut Funduszu został nadany w procesie jego tworzenia przez MCI Capital TFI, w dniu 27 czerwca 2007 r., a następnie został zatwierdzony decyzją KNF z dnia 3 lipca 2007 r., wszelkie zmiany statutu Funduszu zgłaszane były do KNF – zgodnie z przepisami Ustawy.
 • TechVentures posiada solidny portfel inwestycyjny, zbudowany ze zdrowych aktywów, gwarantujący możliwość wykupów certyfikatów inwestycyjnych uczestnikom.
 • TechVentures jest wydzielony w funduszu typu zamkniętego z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym, a więc z bardzo ograniczoną płynnością – co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach Funduszu.
 • Każdy inwestor oświadczył, że zapoznał się z zasadami wykupów certyfikatów inwestycyjnych funduszu i ryzykami związanymi z inwestycją w fundusz, oraz zaakceptował je na piśmie,
 • Po raz pierwszy w historii Subfunduszu Grupa MCI skorzystała w takim zakresie z uprawnienia do wykupu swoich certyfikatów z pierwszeństwem przed innymi certyfikatami, wykorzystując dostępny limit. Uprawnienie to istniało już w momencie rozpoczęcia dystrybucji certyfikatów do inwestorów indywidualnych w 2012 r. i nie uległo zmianie. Uprawnienie to jest zgodne z prawem. Zasady wykupu certyfikatów wykupionych przez Grupę MCI nie zmieniły się w głównych założeniach od połowy 2010 r.

MITY:

 • MCI Capital TFI nie jest stroną postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
 • Nieprawdą jest, że zostało wszczęte śledztwo przeciwko MCI Capital TFI S.A.; śledztwo toczy się w sprawie nabywania certyfikatów MCI.TechVentures 1.0 przez inwestorów w latach 2012-2019.
 • Nieprawdą jest, że, MCI Capital S.A. jest jedynym beneficjantem wypłat środków z Subfunduszu. Prawdą jest, że MCI Capital wypłaciło historycznie mniej środków niż inwestorzy indywidualni mimo swojego uprzywilejowania i mimo że pozostaje uczestnikiem Subfunduszu znacznie dłużej niż inwestorzy indywidualni.
 • Nieprawdą jest, że 1000 osób zostało poszkodowanych – nikt nie jest poszkodowany. Prawdą jest, że brak wykupu nie powoduje straty na inwestycji w certyfikaty Subfunduszu.
 • Nieprawdą jest, że 400 mln zł zostało zablokowanych – żądania wykupów opiewały na 230 mln zł. Nawet bez realizacji żądania wykupu przez Grupę MCI, nastąpiłaby znacząca redukcja – maksymalny poziom wykupów wyniósłby ok. 80 mln zł (zgodnie ze statutem Funduszu 10% wartości aktywów netto Subfunduszu z poprzedniego roku) czyli redukcja wyniosłaby średnio 65% dla każdego inwestora indywidualnego.
12.06.2019 Pobierz PDF