Inne emisje

Obligacje – Seria T2

Informacje

  • obligacje detaliczne wyemitowane w ramach programu emisji do 100 mln zł (na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF)
  • data wykupu obligacji przypada na dzień 18 lutego 2027 r.
  • obligacje na okaziciela
  • pięcioletnie
  • oprocentowanie zmienne, oparte o 3M WIBOR plus marża 350 punktów
  • odsetki płacone kwartalnie