Aktualności

Noble Securities rekomenduje KUPUJ dla akcji MCI Management

02.12.2013 Pobierz PDF

Noble Securities rozpoczął wydawanie rekomendacji dla MCI Management od zalecenia KUPUJ. Cena docelowa akcji funduszu została wyznaczona na poziomie 13,56 zł, co daje 33-proc. potencjał wzrost wobec kursu z dnia publikacji raportu.

W raporcie z dn. 27 listopada 2013 r. analitycy Noble Securities wysoko ocenili potencjał wzrostu kursu akcji MCI Management. Podkreślili skuteczne dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, objawiające się w malejącej roli ABC Data w aktywach Grupy MCI, oraz ekspozycję portfela inwestycyjnego na kontynuację hossy w segmentach małych i średnich spółek.

Noble Securities podkreśla, że MCI posiada w portfelu spółki giełdowe. W przypadku ABC Daty spodziewają się silnego przyrostu wartości spółki na GPW jako pochodnej utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu wyników w połączeniu z hossą na GPW. Ponadto MCI planuje na lata 2014 i 2015 wyjścia z inwestycji portfelowych, co dobra koniunktura powinna ułatwić. Kolejnym, według Noble Securities, argumentem przemawiającym za atrakcyjnością akcji MCI jest potencjał rozwoju spółek portfelowych, co będzie przekładało się na wzrost wyników funduszu, a tym samym również kapitalizacji giełdowej.

Pozytywna ocena potencjału i perspektyw stojących przed spółkami portfelowymi MCI Management skłoniła analityków Noble Securities do wystawienia rekomendacji KUPUJ i ustalenia ceny docelowej w horyzoncie 9-miesięcznym na poziomie 13,56 zł. Ponieważ cena akcji w dniu wydania rekomendacji wynosiła 10,22 zł, potencjał wzrostowy kursu akcji MCI został oszacowany na 33 proc.

MCI została założona w 1999 roku, a dwa lata później zadebiutowała na GPW w Warszawie. W 2007 roku powstało MCI Capital TFI SA i model działania spółki zaczął być systematycznie przekształcany do formy, w której funkcjonuje obecnie. W modelu tym MCI Management S.A. jest spółką holdingową, a działalność związana z zarządzaniem aktywami jest skoncentrowana w Grupie Private Equity Managers S.A. (PEM), która jest spółką dominującą wobec MCI Capital TFI. MCI Capital TFI zarządza aktywami zgromadzonymi w Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych. Rozwiązanie takie zapewnia efektywne zarządzanie środkami, możliwość pozyskiwania funduszy od inwestorów zewnętrznych poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych oraz optymalizację podatkową.

Na koniec 3Q2013 wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosiła 1051 mln PLN, a wartość kapitału własnego 747 mln zł. Jak dotąd Grupa zrealizowała łącznie ponad 50 projektów inwestycyjnych oraz dokonała blisko 30 pełnych wyjść. W okresie od 01.01.1999 do 30.09.2013 MCI osiągnął stopę zwrotu netto (net IRR) na poziomie 19,8% i uplasował się w czołówce europejskich funduszy private equity.

02.12.2013 Pobierz PDF