Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI tworzy własne TFI

12.01.2007 Pobierz PDF

W dniu 10 stycznia 2007 roku MCI Capital TFI SA (spółka w 100% zależna od Management SA) złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zarejestrowanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wraz z jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (MCI.PrivateVentures) składającym się z dwóch subfunduszy: MCI.TechVentures 1.0 oraz MCI.EuroVentures 1.0.
W skład Zarządu MCI Capital TFI SA wchodzą Partnerzy MCI Management SA – Tomasz Czechowicz jako Prezes Zarządu oraz Anna Hejka jako Członek Zarządu. Trzecim Członkiem Zarządu TFI jest Roman Cisek – Dyrektor Finansowy w MCI Management SA. Członkami Rady Nadzorczej Towarzystwa są: Wiesław Rozłucki (Przewodniczący), Beata Stelmach (Wiceprzewodniczący) oraz Marek Piątkowski.
Pierwszy z subfunduszy – MCI.TechVentures 1.0 jest tworzony z zamiarem kontynuowania dotychczasowej działalności inwestycyjnej MCI w korzystniejszej dla inwestorów i formalnie bardziej przejrzystej konstrukcji prawnej. MCI zamierza przenieść do tego funduszu posiadane aktywa oraz pracować nad utworzeniem, także przy udziale innych inwestorów niż MCI Management SA, kolejnych funduszy technologicznych (MCI.TechVentures 2.0 itd.) pozwalających na kontynuację działalności inwestycyjnej w najbliższych latach.
Fundusz MCI.EuroVentures 1.0 będzie funduszem private equity inwestującym od 5 do 200 mln PLN w spółki z Polski i Europy Centralnej. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje o charakterze wykupów menadżerskich, wykupów lewarowanych, inwestycje na rozwój/ekspansję, inwestycje typu preIPO lub inwestycje restrukturyzacyjne. MCI Management SA będzie inwestorem w tym funduszu maksymalnie do 33% ilości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych, pozostałą część mają objąć inwestorzy zewnętrzni.

Wszystkie tworzone przez MCI fundusze są funduszami aktywów niepublicznych, co oznacza, że co najmniej 80% ich środków musi być zainwestowane w udziały lub akcje spółek niepublicznych. Docelowa oczekiwana wielkość funduszy MCI powinna przekroczyć 1 mld PLN do 2010 roku.

Poprzez działalność MCI Capital TFI SA w strukturze przychodów grupy MCI pojawi się dodatkowy strumień przychodów za zarządzanie funduszami, który, oprócz dochodów bezpośrednich ze sprzedaży udziałów/akcji spółek portfelowych, może w przyszłości stanowić znaczącą pozycję w rachunku wyników MCI.

„Tworząc nowe fundusze, MCI chce oferować inwestorom korzyści płynące z wieloletniego doświadczenia (w okresach hossy i bessy) w zarządzaniu aktywami dającymi wysokie zwroty, bardziej zdywersyfikowany portfel inwestycji, synergie ze spółkami portfelowymi oraz ekonomię skali.” powiedziała Anna Hejka, Członek Zarządu MCI Capital TFI SA i Partner MCI Management SA.

12.01.2007 Pobierz PDF