Aktualności

MCI.PrivateVentures FIZ przydzielił wszystkie obligacje serii P1C o wartości nominalnej 40 mln zł

08.02.2018 Pobierz PDF

NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI


MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) sprzedał wszystkie obligacje trzeciej serii o wartości 40 mln zł. Przydzielił je 747 inwestorom

Trzecia seria (P1C) miała wartość nominalną 40 mln zł. Poprzednie dwie emisje miały łącznie wartość 70 mln zł

Cały roczny program publicznych emisji obligacji pozwala na emisje obligacji o wartości do 200 mln zł

Każda z trzech emitowanych w ramach programu serii kończyła się redukcją zapisów

 

MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, z powodzeniem zamknął kolejną emisję obligacji. W dniu 7 lutego przydzielił inwestorom 40.000 sztuk obligacji serii P1C o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

W ramach oferty publicznej złożono 847 zapisów na 42.287 obligacji serii P1C, a przydzielone je 747 inwestorom. W związku ze zgłoszeniem zainteresowania przez inwestorów na liczbę obligacji przekraczającą wartość oferty, fundusz dokonał redukcji zapisów: średnia stopa redukcji dla zapisów z dni 1-2 lutego (tj. dni w których dokonywano redukcji) wyniosła 96,13 %.

Zamknięcie w całości trzeciej emisji obligacji oznacza, że w ramach obowiązującego programu publicznych emisji obligacji fundusz pozyskał już 110 mln zł.

– Obligacje MCI.PrivateVentures to nowa możliwość zaangażowania inwestorów w fundusz private equity powiązany z transformacją cyfrową. Dają inwestorom możliwość otrzymania atrakcyjnych stóp zwrotu dla takiego rodzaju papierów wartościowych, jednocześnie nie wymagając od nich zaangażowania pokaźnych środków, gdyż udział w emisji umożliwiał zakup jednej obligacji o wartości nominalnej 1000 zł. Cieszę się, że nasz produkt inwestycyjny został tak dobrze odebrany przez rynek –skomentował Wojciech Marcińczykwiceprezes MCI Capital TFI S.A. – Pozyskane tą drogą środki wesprą naszą działalność inwestycyjną. Przykładem efektywnego zainwestowania kapitału naszych inwestorów jest ogłoszona pod koniec zeszłego roku inwestycja w węgierski fintech, spółkę Netrisk, na bazie której zamierzamy zbudować regionalnego lidera dystrybucji ubezpieczeń online. Przyglądamy się także kolejnym celom inwestycyjnym, pod które będziemy kontynuować zbieranie kapitału – uzupełnił.

Emisja obligacji publicznych wpisuje się w strategię pozyskiwania inwestorów indywidualnych do Funduszu. Jest to dodatkowe narzędzie, obok emisji certyfikatów inwestycyjnych, które to dystrybuowane są w ramach sieci Private Banking w Polsce już od 2008 roku.

 

Disclaimer
Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. W związku z ofertą publiczną obligacji funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz dopuszczeniem obligacji Funduszu do obrotu na rynku regulowanym, został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu, obligacjach Funduszu oferowanych na podstawie Prospektu a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.
Niniejszy dokumenty (w tym informacje w nim zawarte) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Funduszu nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Obligacje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Obligacje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

08.02.2018 Pobierz PDF