Aktualności

MCI Management przygotowuje spółkę ABC Data do oferty publicznej

10.12.2009 Pobierz PDF

Dnia 7 grudnia 2009 r. została podpisana pomiędzy MCI Management SA a Immoventures Sp. z o.o. umowa, na mocy której MCI Management SA zobowiązuje się do nabycia do 30 kwietnia 2010 r. od Immoventures 10.000.000 akcji ABC Daty za łączną cenę 23,4 mln zł. Rozliczenie nastąpi poprzez emisję akcji MCI Management SA, po cenie rynkowej. Jest to ostatnia transakcja, zamykająca pełne przekazanie aktywów ABC Daty do MCI.

Dzięki transakcji MCI Management SA będzie posiadać ponad 80% akcji spółki ABC Data Holding S.A., co korzystnie wpłynie na przejrzystość struktury właścicielskiej i transparentność działań podczas IPO. Dzięki tej transakcji wzrosną również aktywa MCI i aktywa pod zarządzaniem o kolejne 23,5 mln zł, co pozytywnie przełoży się m.in. na wzrost dochodów z zarządzania. Dzięki poprawie sytuacji w gospodarce, a także umacnianiu się złotego zarówno tegoroczne perspektywy dotyczące wyników ABC Daty, jak i szacunki na 2010 r. rysują się bardzo dobrze. Immoventures, jako znaczący akcjonariusz MCI Management (posiada obecnie ok. 40% w kapitale MCI) będzie także beneficjentem tych dobrych wyników.

Transakcja nabycia spółki ABC Data przeprowadzona była w grudniu 2007 roku. Udział i wsparcie finansowe ze strony Immoventures Sp. z o.o. i Tomasza Czechowicza podczas tamtej operacji w znaczący sposób przyczynił się do zakończenia z sukcesem transakcji zakupu ABC Daty. Zaangażowanie ww. podmiotów wynikało wówczas z konieczności domknięcia finansowania w zakresie tego wykupu. Intencją wszystkich stron było docelowe skonsolidowanie całości posiadanego udziału w ABC Data wokół MCI Management.

Podobna transakcja, porządkująca strukturę akcjonariatu ABC Daty, miała miejsce w III kwartale 2008 r., kiedy to MCI nabyło obligacje ABC Daty za ok. 30 mln zł. Zapłata za odkup aktywów ABC Daty, poprzez emisję akcji MCI, skierowaną do zbywającego aktywa ABC Daty, zawsze była realizowana po bieżącej wartości rynkowej akcji MCI. Powyższe działania kończą proces przenoszenia aktywów ABC Daty do MCI; jest to m.in. związane z przygotowywanym procesem przeprowadzenia oferty publicznej tej Spółki. Cena udziałów ABC Daty została przyjęta na podstawie najbardziej aktualnej wyceny Spółki dokonanej na 30 września 2009 r. (obowiązkowa wycena dokonywana przez Fundusz EuroVentures FIZ na koniec 3 kwartału br.).

10.12.2009 Pobierz PDF