Aktualności

MCI inwestuje w S4E S.A.

06.04.2001 Pobierz PDF

Na mocy umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2001r. MCI Management S.A. obejmie 4.000.000 akcji zwykłych imiennych spółki S4E S.A. Spółka działalność operacyjną rozpocznie z dniem 2 lipca br. i będzie działać w segmencie macierzy dyskowych oraz systemów archiwizacji danych.

Segment rynku, na którym działa S4E zaliczany jest do najszybciej rozwijających się w obrębie rynku IT. Analitycy IDC i JP Morgan szacują jego wzrost w latach 2000-2004 na około 80% w skali roku. Tak imponująca dynamika wynika bezpośrednio ze wzrostu ilości danych gromadzonych, przetwarzanych i archiwizowanych w firmach, co pociąga za sobą z kolei rosnące zapotrzebowanie na nowe i bardziej rozbudowane systemy informatyczne.

Do tej pory największe projekty w segmencie archiwizacji danych były związane z telekomunikacją i sektorem bankowym. W najbliższej przyszłości należy się spodziewać znacznego wzrostu zapotrzebowania na tego typu usługi w sektorach administracji publicznej, przemyśle i biznesie elektronicznym, jednak nadal czołową pozycję utrzyma sektor telekomunikacyjny i bankowy.

„Nasza Spółka będzie prowadziła sprzedaż wyłącznie poprzez Partnerów, jako dostawca kompleksowych rozwiązań obejmujących usługi oraz sprzęt. Chcielibyśmy, aby naszymi dostawcami byli liderzy tego segmentu rynku, taki firmy jak Compaq, EMC, IBM, StorageTek, Legato i Veritas. Zarząd S4E stawia sobie za cel osiągnięcie w czwartym roku obrotowym wiodącej pozycji na rynku rozwiązań dotyczących pamięci masowych. Na koniec 2004 r. chcemy wypracować 4 mln zł zysku netto i wprowadzić Spółkę do obrotu publicznego na GPW w Warszawie.” – mówi Wiceprezes Zarządu S4E Tadeusz Jan Kudła.

Cele strategiczne Spółki:

– osiągnięcie w czwartym roku obrotowym wiodącej pozycji na rynku rozwiązań dotyczących pamięci masowych
– uzyskanie przychodów netto ze sprzedaży w latach 2002-2004 na poziomie odpowiednio 20, 30 i 50 mln zł rocznie
– wypracowanie przez Spółkę 4 mln zł zysku netto na koniec 2004r.
– wprowadzenie Spółki do obrotu publicznego na GPW w 2004 lub 2005 roku.

Umowa inwestycyjna z MCI Management S.A.

Dnia 1 czerwca 2001 roku Spółka Akcyjna S4E reprezentowana przez jej akcjonariuszy zawarła umowę inwestycyjną z notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych funduszem venture capital MCI Management S.A.
Akcje S4E zostaną pokryte przez MCI wkładami gotówkowymi o łącznej wysokości 4.000.000 zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona w czterech etapach. W pierwszym etapie fundusz obejmie 1.000.000 akcji serii B o łącznej wartości emisyjnej 1.000.000 zł. Po zakończeniu tego etapu fundusz będzie posiadał 90,89% akcji Spółki. Realizacja przez MCI Etapu II, III i IV nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym w planie biznesowym Spółki. Każdy następny etap będzie obejmował objęcie i opłacenie przez MCI 1.000.000 akcji o wartości emisyjnej 1.000.000 zł. Docelowo fundusz będzie posiadał około 88% wszystkich akcji Spółki. W S4E S.A. wdrożony zostanie program opcji menedżerskich, na mocy którego po każdym etapie inwestycji akcjonariusze założyciele Spółki będą mieli prawo nabycia od MCI łącznie 12 % akcji danej emisji. Równocześnie z zawarciem umów sprzedaży zawarte zostaną umowy przedwstępne zwrotnej sprzedaży zakupionych akcji na rzecz MCI. Umowy odsprzedaży będą zawarte pod warunkiem rozwiązującym w zależności od realizacji kluczowych kroków opisanych w biznes planie.

Zarząd MCI uważa iż powyższa inwestycja zgodna jest ze strategią funduszu i powinna przyczynić się do znacznego wzrostu wartości portfela MCI Management S.A.
”Liczymy na to, że przedsięwzięcie odniesie sukces. Wysokiej klasy specjaliści, współpraca z czołowymi partnerami z branży oraz prognozy szybkiego rozwoju segmentu rynku IT, w jakim działa S4E, są gwarantem powodzenia tej inwestycji.” – powiedział Arkadiusz Śnieżko, Wiceprezes Zarządu i Partner MCI Management S.A.

Kadra menedżerska S4E

Roman PUDEŁKO – od 1 lipca 2001r. Prezes Zarządu
42 lata, absolwent Politechniki Śląskiej; od kwietnia 1999 do końca czerwca 2001 w Compaq Computer sp. z o.o. jako Sales Manager odpowiedzialny za Dział Administracji Publicznej i Przemysłu, Członek Compaq Country Management Team; uprzednio przez 11 lat w KOMA S.A., przez 7 lat w zarządzie, w tym ostatnie 2 lata jako Prezes Zarządu tej spółki.
W firmie odpowiada za strategię oraz współpracę z dostawcami i partnerami.

Tadeusz Jan KUDŁA – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
53 lata, absolwent Politechniki Śląskiej; od maja 1998 do 31 maja 2001 Dyrektor Działu Technicznego w Polcom Storage odpowiedzialny za projekty i rozwiązania techniczne; uprzednio przez 5 lat Kierownik Działu Informatycznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
W firmie odpowiada za wsparcie techniczne oraz zarządzanie projektami i wdrożeniami.

Jacek ZALESKI – Dyrektor Finansowy
31 lat, absolwent Politechniki Krakowskiej; od 1 lutego 1999 do 31 maja 2001 w Compaq Computer sp. z o.o. jako Sales Operations Manager, Członek Country Management Team; uprzednio 4 lata w SYSTEM 3000 S.A., przez 3 lata w zarządzie, w tym ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy.
W firmie odpowiada za finanse, administrację oraz wewnętrzną organizację Spółki.

Stanisław JAGIELSKI – Kierownik Działu Technicznego
35 lat, absolwent AGH Kraków, od października 1999 do 31 maja 2001 w Polcom Storage jako Inżynier Wsparcia Technicznego; poprzednio przez 2 lata adiunkt na Wydziale Fizyki AGH w Krakowie.
W firmie odpowiada za kierowanie działem technicznym oraz realizację projektów i wdrożeń.

Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Marketingu i PR MCI Management S.A.
Edyta Jaroszkiewicz
Tel.: 874-58-83, 0 501 240 758

06.04.2001 Pobierz PDF