Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

MCI Capital TFI S.A., w porozumieniu z MCI Capital S.A. i po rozmowach z przedstawicielami sieci Private Banking, wpracowało propozycje zmian w statucie funduszu inwestycyjnego MCI.PrivateVentures FIZ, dotyczących subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

09.08.2019 Pobierz PDF

Na 25 września br. MCI Capital TFI S.A., po rozmowach z partnerami z sektora Private Banking, których Klientami są inwestorzy subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, a także głównym inwestorem Funduszu – spółką z Grupy MCI Capital S.A., ustaliło termin zgromadzenia inwestorów, na którym głosowane będą zmiany statutu MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”), dotyczące Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusz”).

Przyjęcie proponowanych zmian umożliwi zrównanie praw ze wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu w zakresie wykupu oraz liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów, stworzenie optymalnych warunków do zakończenia trwających inwestycji Subfunduszu, dbając jednocześnie o wartość aktywów oraz umożliwi wypłatę środków z Subfunduszu w miarę zwiększania płynności na równych prawach wszystkim inwestorom Subfunduszu. Wprowadzenie zmian statutu Funduszu uzależnione jest od wyrażenia na nie zgody przez Zgromadzenie Inwestorów.

Wierzymy, że jest to kompromisowe rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych. Należy pamiętać, że to wielka zmiana dla głównego inwestora MCI Capital S.A., który zrzeka się istotnej części swoich praw – skomentowała Ewa Ogryczak, członek zarządu MCI Capital S.A.MCI Capital S.A. jest pierwszym inwestorem Funduszu i Subfunduszu, jego okres inwestycji jest najdłuższy. Spółka poniosła największy koszt i ryzyko założenia Funduszu, a dodatkowo wycofała z Subfunduszu dotychczas relatywnie mniej niż inni inwestorzy. Niemniej jednak, przy racjonalnych warunkach, chce doprowadzić do jednorodnej struktury praw i wypracować konsensus – dodała Ewa Ogryczak.

Dla przypomnienia, 19 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez MCI Capital TFI S.A., z głównym inwestorem Funduszu – spółką z Grupy MCI Capital S.A. oraz przedstawicielami banków i domów maklerskich, za pośrednictwem których odbywała się dystrybucja certyfikatów Subfunduszu (m.in. Alior Bank, Bank BNP Paribas, mBank, DI Xelion, Michael / Ström, ING Bank Śląski). – Przeprowadziliśmy bardzo konstruktywny dialog od momentu czerwcowego spotkania, którego efektem jest propozycja zmiany statutu MCI.PrivateVentures FIZ, w części dotyczącej subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. W trakcie zaplanowanego na koniec września Zgromadzenia Inwestorów odbędzie się głosowanie uczestników nad proponowanymi zmianami statutu – skomentował Krzysztof Konopiński, członek zarządu MCI Capital TFI S.A.

 

Cele proponowanych zmian:

 • Zrównanie praw wszystkich uczestników Subfunduszu w odniesieniu do wykupowania certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu,
 • Ograniczenie czasu trwania Subfunduszu,
 • Stworzenie optymalnych warunków pozwalających dostarczyć oczekiwaną przez inwestorów płynność, z uwzględnieniem działań mających na celu ochronę wartości posiadanych aktywów.

Proponowane zmiany, które będą podlegać głosowaniu:

 • Brak 10% limitu dotyczącego wykupywania certyfikatów inwestycyjnych serii O i następnych, umorzenie automatyczne z nadwyżek płynnych w Subfunduszu dla każdego inwestora,
 • Subfundusz będzie istniał 5 lat (z możliwością przedłużenia o 1+1 rok),
 • Jeśli inwestorzy nie wyrażą zgody na przedłużenie Subfunduszu, likwidacja Subfunduszu rozpocznie się po 5 latach,
 • W trakcie trwania Subfunduszu, jeżeli środki płynne po uwzględnieniu rezerwy na zobowiązania finansowe Subfunduszu, inwestycje kontynuowane w obecne portfolio spółek, koszty działalności Subfunduszu i opłatę za zarządzanie, przekroczą 1 mln PLN, to inwestorzy automatycznie otrzymają nadwyżkę środków proporcjonalnie do posiadanego udziału w Subfunduszu (następować będzie wykup certyfikatów inwestycyjnych bez żądania uczestników),
 • Każdy certyfikat posiada 1 głos na zgromadzeniu inwestorów.

Wśród celów inwestycyjnych proponowanych na spotkaniu z dystrybutorami zdefiniowano następujące: Subfundusz nie będzie mógł dokonywać nowych inwestycji, chyba, że nowa inwestycja zostanie zaakceptowana przez inwestorów większością 2/3 głosów inwestorów Funduszu i 2/3 głosów inwestorów Subfunduszu; Subfundusz będzie mógł dokończyć procesy inwestycyjne w obecnych spółkach portfelowych, tzw. follow-ons, celem budowy ich wartości lub ochrony praw Subfunduszu wynikających z zawartych umów inwestycyjnych.

Proponowane zmiany dotyczą także wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. MCI Capital TFI S.A. miałoby otrzymać stałe wynagrodzenie za zarządzanie tylko wówczas, gdy stopa zwrotu Subfunduszu, po uwzględnieniu potencjalnego wynagrodzenia za zarządzanie, pozostanie dodatnia. Bez zmian ma pozostać wysokość wynagrodzenia za zarządzanie oraz częstotliwość jej naliczania (nadal byłaby naliczana kwartalnie), a także tzw. opłata za sukces (wynagrodzenie zmienne). Nowa propozycja w zakresie sposobu naliczania i pobierania opłaty stałej zmniejszy obciążenia Subfunduszu, co powinno przełożyć się w sposób pozytywny na wysokość potencjalnych nadwyżek do wypłaty w latach kolejnych i poprawienie stopy zwrotu Subfunduszu.

 

Założenia związane z likwidacją Subfunduszu:

 • 16 września 2024 r. nastąpi rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu,
 • Za zgodą 2/3 uczestników Funduszu i 2/3 uczestników Subfunduszu, czas trwania Subfunduszu może zostać przedłużony dwukrotnie po 1 roku,
 • Ewentualna możliwość wydłużenia czasu trwania Subfunduszu podyktowana jest zamiarem uniknięcia przyspieszonej sprzedaży aktywów, gdyby z uwagi na warunki rynkowe nie udało się tego zrobić do września 2024 r.

Dążymy do kompromisu z inwestorami indywidualnymi i wierzymy, że wypracowane wspólnie z TFI i naszymi partnerami z obszaru Private Banking rozwiązanie zakończy sporne tematy wokół Funduszu i pozwoli mu normalnie operować. Leży to przecież w interesie wszystkich jego uczestników, w tym oczywiście Grupy MCI Capital, która nadal pozostaje największym inwestorem MCI.TechVentures.– skomentował Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Capital S.A.

 

==================================================================================

MCI.TechVentures 1.0 („Subfundusz”) jest Subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) zarządzanym przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1; 00-844 Warszawa („Towarzystwo”). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lipca 2007 roku (Nr decyzji DFL/4030/29/12/07/V/KNF/44-1/AG). Fundusz ani Subfundusz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu, a także wartość certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części lub całości wpłaconych środków. Informacje dotyczące zasad polityki inwestycyjnej, szczegółowy opis ryzyka związanego z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu oraz informacje na temat wysokości pobieranych opłat zostały zamieszczone odpowiednio w statucie Funduszu oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu udostępnianych osobom, do których kierowana była propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszej prezentacji są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

09.08.2019 Pobierz PDF