Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła MCI Capital S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną

16.07.2020 Pobierz PDF

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła MCI Capital S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną.

Przepisy prawa wprowadzające do krajowego porządku prawnego instytucję alternatywnej spółki inwestycyjne (ASI) oraz zarządzającego alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) weszły w życie w czerwcu 2016 roku. Wydana w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja jest pierwszą tego rodzaju licencją w Polsce.

Pozostali działający na rynku krajowym ZASI ze względu na niską wartość zarządzanych aktywów (poniżej 100 000 000 euro) korzystają z ustawowego zwolnienia i prowadzą działalność w załagodzonym reżimie nadzorczym – nie na podstawie zezwolenia tak jak MCI ale na podstawie wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru ZASI.

MCI złożyło wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na wykonywania działalności ZASI w czerwcu 2017 r. W trakcie trwającego ponad 3 lata postępowania nadzorca weryfikował wiarygodność i kondycję finansową MCI a także spełnianie przez MCI warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie spółki jako podmiotu regulowanego.

Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych, KNF odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez ZASI, m.in. w przypadku gdy:

  • wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
  • spóła, członkowie jej organów lub inne osoby mające istotny wpływ na działalność spółki, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów, a także gdy członkowie organów spółki nie spełniają określonych przepisami prawa wymagań co do wiedzy, doświadczenia, wykształcenia i niekaralności;
  • wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje spółki w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania spółką, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki;

Dzisiejsza decyzja KNF stanowi potwierdzenie pozytywnej oceny spełniania przez MCI powyższych wymogów.

Konsekwencją prowadzenia przez MCI działalności jako licencjonowany ZASI jest podleganie pełnemu nadzorowi KNF w zakresie prowadzonej działalności inwestycyjnej na zasadach odpowiadających tym właściwym dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.

MCI obowiązane było również do wdrożenia i stosowania szczegółowo opisanych przepisami prawa mechanizmów wewnętrznych dotyczących w szczególności procesu zarządzania inwestycjami, nadzoru zgodności z prawem (compliance), audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem czy zarządzania oraz zarządzania konfliktami interesów. W praktyce organizacja wewnętrzna licencjonowanego ZASI jest tożsama z tą obowiązującą TFI i same fundusze inwestycyjne. W związku z uzyskaniem zezwolenia, MCI podobnie jak TFI zobowiązane było do zawarcia umowy z depozytariuszem (Q Securities) – podmiotem przechowującym aktywa ASI i odpowiedzialnym z mocy prawa do zapewnia zgodnego z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI wykonywania obowiązków ASI.

 

16.07.2020 Pobierz PDF