Aktualności

Komentarz Spółki do zmian opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

22.11.2016 Pobierz PDF

Komentarz Spółki do zmian opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych w kontekście projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W dniu 31 października 2016 r. do Sejmu został skierowany projekt ustawy zakładający opodatkowanie wszystkich funduszy inwestycyjnych podatkiem dochodowym (CIT), w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Proponowane pierwotnie zmiany

Celem projektu było zastąpienie zwolnienia podmiotowego dla funduszy inwestycyjnych zwolnieniem przedmiotowym dla niektórych przychodów funduszy inwestycyjnych otwartych (dalej „FIO”), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (dalej „SFIO”) z wyłączeniem SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z krajów UE lub EOG. Proponowane zmiany miały wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

W praktyce oznaczałoby to, że od 1 stycznia 2017 r. fundusze inwestycyjne zamknięte (dalej „FIZ”) zostałyby objęte opodatkowaniem od całości swoich dochodów, bez możliwości korzystania z jakichkolwiek zwolnień podatkowych, tj. dla potrzeb CIT byłyby traktowane tak jak spółki kapitałowe.

Poprawka do projektowanej zmiany ustawy

Projekt ustawy w brzmieniu jak powyżej nie został zaakceptowany przez Sejm. Do projektowanej ustawy zostały wniesione poprawki, które zmieniły proponowane przepisy w kontekście działalności FIZ.

Poprawka dopuszcza możliwość korzystania ze zwolnienia przedmiotowego dochodów osiąganych  przez polskie FIZ i SFIO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ, jak również przez równoważne im instytucje wspólnego inwestowania z krajów UE lub EOG, przy czym  zwolnienie przedmiotowe ograniczone będzie dodatkowymi warunkami (zwolnienie przedmiotowe nie będzie stosowane do dochodów ww. podmiotów w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do tworzenia struktur służących tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, np. FIZ jako akcjonariusz zagranicznej spółki nieposiadającej osobowości prawnej).

Jednocześnie wszystkie fundusze inwestycyjne korzystające ze zwolnienia przedmiotowego, niezależnie od tego, czy dochody funduszu będą podlegać opodatkowaniu czy nie, zobowiązane będą do składania rocznych zeznań podatkowych CIT (począwszy od zeznania za 2017 r.) i wykazywać prawidłowo dochód do opodatkowania (przy możliwości jednoczesnego zwolnienia tego dochodu z opodatkowania, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce).

Konsekwencje dla FIZ, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI Capital S.A. (dalej „MCI”)

FIZ-y, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI są funduszami, które w kontekście ww. przepisów będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego, przez co efektywnie nie będą one zobowiązane o zapłaty podatku CIT. Zgodnie z nowymi przepisami podatkowymi będą one zobowiązane do składania rocznych zeznań podatkowych, gdzie wykazywać będą dochód do opodatkowania, przy czym dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania. FIZ po raz pierwszy złożą zeznanie CIT za rok 2017 w 2018 r.

22.11.2016 Pobierz PDF