Aktualności

Inwestorzy reprezentujący 99,98% głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów zgłosowali za przyjęciem zmian w statucie MCI.PrivateVentures FIZ dotyczące MCI.TechVentures 1.0. Nie było głosów przeciw zaproponowanej uchwale.

25.09.2019 Pobierz PDF

25 września br., w trakcie Zgromadzenia Inwestorów, przegłosowano zaproponowane zmiany w statucie MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”), dotyczące subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusz”). Jego główny inwestor, Grupa MCI Capital S.A., zrzeka się części swoich praw wynikających z poniesienia największych kosztów i ryzyka wiążącego się z założeniem Funduszu. Zmiany w statucie zostały wypracowane przez MCI Capital TFI S.A., w porozumieniu z Grupą MCI Capital S.A. i przedstawicielami Private Banking, którzy pośredniczyli w sprzedaży certyfikatów. 

Przyjęcie proponowanych zmian oznaczać będzie zrównanie praw ze wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu w zakresie wykupu oraz liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów. Zmiany mają na celu uwzględnienie interesów inwestorów indywidualnych poprzez zrównanie ich praw płynnościowych z prawami Grupy MCI, w warunkach optymalnych dla zakończenia trwających inwestycji Subfunduszu – czyli z jednoczesną dbałością o wartość aktywów i zwroty z inwestycji. Takie działanie umożliwia wypłatę środków z Subfunduszu w miarę zwiększania płynności na równych prawach wszystkim inwestorom Subfunduszu.

 

Zmiany w statucie, na dokonanie których Zgromadzenie Inwestorów wyraziło zgodę, mają na celu przede wszystkim:

  • Zrównanie praw wszystkich uczestników Subfunduszu w odniesieniu do wykupu certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu i przypisanie 1 głosu w ramach Zgromadzenia Inwestorów do każdego 1 certyfikatu,
  • Ograniczenie czasu trwania Subfunduszu do września 2024 roku (z możliwością przedłużenia o 1+1 rok, przy zgodzie otrzymanej od inwestorów),
  • Zastąpienie dotychczasowych wykupów na żądanie uczestników automatyczną wypłatą środków dla inwestorów, proporcjonalnie do posiadanego udziału w Subfunduszu, przy uwzględnieniu rezerwy płynnościowej na zobowiązania finansowe Subfunduszu.

Uprawnienie Grupy MCI Capital S.A. polegające m.in. na możliwości wykupu niektórych certyfikatów inwestycyjnych z pierwszeństwem wynikało z bycia założycielem Funduszu i Subfunduszu. Grupa MCI Capital S.A. była i jest do tej pory największym inwestorem Subfunduszu i poniosła największe koszty i ryzyka związane z jego założeniem i rozwojem działalności. Jako główny inwestor Subfunduszu zgodziliśmy się na atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych rozwiązanie, mimo że dla nas oznaczało ono zrzeczenie się istotnej części swoich praw. Zrobiliśmy to, ponieważ zależało nam na uzyskaniu konsensusu i zakończeniu dyskusji wokół Subfunduszu, które tylko mu szkodziły – skomentowała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu MCI Capital S.A.

Przedmiotowe zmiany dotyczą także wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. MCI Capital TFI S.A. będzie otrzymywać stałe wynagrodzenie za zarządzanie tylko wówczas, gdy stopa zwrotu Subfunduszu, po uwzględnieniu potencjalnego wynagrodzenia za zarządzanie, pozostanie dodatnia. Bez zmian pozostaje jej ewentualna wysokość oraz częstotliwość jej naliczania (naliczana kwartalnie), a także tzw. opłata za sukces (wynagrodzenie zmienne).

Zaakceptowana przez inwestorów propozycja zmian została wypracowana w czerwcu br. przez MCI Capital TFI S.A., z głównym inwestorem Funduszu – Grupą MCI Capital S.A. oraz przedstawicielami banków i domów maklerskich, za pośrednictwem których odbywała się dystrybucja certyfikatów Subfunduszu, m.in. Alior Bank, Bank BNP Paribas, mBank, DI Xelion, Michael / Ström, ING Bank Śląski.

Cieszę się, że inwestorzy zaaprobowali wypracowane wspólnie z TFI i naszymi partnerami z obszaru Private Banking rozwiązanie. Chcieliśmy kompromisowo zakończyć nieporozumienia wokół Funduszu. Wszystkim jego uczestnikom, a więc i Grupie MCI Capital S.A. pozostającej największym inwestorem funduszu, zależy na możliwie najlepszych wynikach. To leży w interesie nas wszystkich. – podsumowała Ewa Ogryczak.

 

==================================================================================

MCI.TechVentures 1.0 („Subfundusz”) jest Subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) zarządzanym przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1; 00-844 Warszawa („Towarzystwo”). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lipca 2007 roku (Nr decyzji DFL/4030/29/12/07/V/KNF/44-1/AG). Fundusz ani Subfundusz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów netto Subfunduszu, a także wartość certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części lub całości wpłaconych środków. Informacje dotyczące zasad polityki inwestycyjnej, szczegółowy opis ryzyka związanego z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu oraz informacje na temat wysokości pobieranych opłat zostały zamieszczone odpowiednio w statucie Funduszu oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu udostępnianych osobom, do których kierowana była propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszej prezentacji są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

25.09.2019 Pobierz PDF