Aktualności

Informacja spółki dotycząca skupu akcji

13.12.2016 Pobierz PDF

Zgodnie z prowadzoną przez Spółkę polityką wzrostu wskaźnika NAV/akcję, Spółka podjęła decyzję o przygotowaniu programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku, zmienioną następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2016 roku, postanowiono o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 100.000.000 złotych w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich akcji Spółki.

Upoważnienie do nabywania akcji własnych udzielone zostało Spółce do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W ramach prowadzonego za pośrednictwem Noble Securities S.A. skupu akcji własnych, Spółka nabyła w dniu 7 grudnia 2016 roku, 1.055.966 akcji własnych po cenie 9,47 złotych za akcję.

Prowadząc skup, Spółka ograniczona była w zakresie ilości nabywanych akcji. Zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o ofercie publicznej, nabycie akcji Spółki w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% w okresie krótszym niż 12 miesięcy, wymaga ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Sumowaniu podlegają przy tym wszystkie transakcje na akcjach Spółki, dokonywane przez Spółkę oraz podmioty od niej dominujące we wskazanym wyżej okresie.

Niezależnie od prowadzonego za pośrednictwem Noble Securities skupu akcji własnych, Spółka nabyła w dniu 7 grudnia 2016 roku, od podmiotu powiązanego ze Spółką – MCI Management Sp. z o. o. (wcześniej „Alternative Investment Partners” Sp. z o.o.), 1.055.966 akcji po cenie 9,47 złotych za akcję. Z uwagi na kapitałowe powiązania pomiędzy MCI Management, a Spółką możliwe było nabycie akcji Spółki bez naruszenia wskazanych wyżej regulacji dotyczących wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Obecnie Spółka MCI Capital S.A. posiada 3.027.421 akcji własnych, które przeznaczone zostały do umorzenia. Operacja umorzenia tych akcji przy założeniu poziomu NAV z dnia 30 września 2016 r. oznacza wzrost wskaźnika NAV/S do poziomu 19,03 PLN – czyli wzrost o około 5% tylko z tytułu umorzenia.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie skup akcji własnych nastąpił bez jednorazowego wykorzystania wszystkich dedykowanych na ten cel środków Spółki.

Niewykorzystana dotychczas kwota przeznaczona na skup akcji własnych w wysokości ponad 70 milionów złotych pozostaje dostępna na ten sam cel w roku 2017.

 

13.12.2016 Pobierz PDF