Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Helix Ventures Partners FIZ otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

04.02.2009 Pobierz PDF

Rusza nowy fundusz w Grupie MCI z udziaem Inwestora Prywatnego oraz przy zaangaowaniu rodków publicznych Krajowego Funduszu Kapitaowego.

Dnia 29 stycznia 2009 Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na uruchomienie funduszu Helix Ventures Partners, który będzie działał jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Decyzja o utworzeniu Funduszu zgodnie
z wymogami rynku regulowanego podyktowana była nie tylko względami przejrzystości i bezpieczeństwa kapitału, powierzonego przez Inwestorów, ale także korzyściami podatkowymi, co zapewnia Funduszowi przewagę konkurencyjną
na rynku PE/VC.

Strategia Funduszu zakłada inwestycje w projekty na wczesnych etapach rozwoju z obszaru Internet, software, technologie mobilne i elektronika. Zadeklarowana przez Inwestorów suma przeznaczona na prowadzenie Funduszu opiewa na kwotę 40 mln PLN. Założony okres trwania Funduszu określono na 10 lat. Przewidywana wielkość pojedynczej transakcji wyniesie do 1,5 mln EUR.

HVP FIZ, to kolejny fundusz inwestycyjny, jaki znajdzie się w strukturze MCI Capital TFI SA. Deklaracje wsparcia finansowego złożyli trzej Inwestorzy: MCI Management SA, Inwestor Prywatny – Pan Dariusz Wiatr oraz Krajowy Fundusz Kapitaowy. Zgodnie z zawartą umową Krajowy Fundusz Kapitałowy udzieli wsparcia finansowego na rzecz HVP FIZ w wysokoci 20 mln PLN zaś pozostała kwota będzie zainwestowana przez MCI Management (docelowo 12 mln PLN) oraz Pana Dariusza Wiatra (docelowo 8 mln PLN).

Dzięki połączeniu wysokich kompetencji w obszarze zarządzania aktywami alternatywnymi, zarządzania strategicznego a także operacyjnego, jakimi legitymują się osoby dedykowane do zarządzania Funduszem uruchamiane jest przedsięwzięcie będące odpowiedzią na obecne wyzwania rynkowe.

W skład zespołu zarządzającego Helix Ventures Partners FIZ wejdą m.in. Pan Dariusz Wiatr oraz Pani Magorzata Walczak.

„Uzyskanie zgody KNF na utworzenie funduszu venture capital w formie funduszu zamkniętego jest bardzo dobrą wiadomocią dla KFK jako inwestora środków publicznych, mającego ambicję kształtowania i rozwijania polskiego
rynku venture. Doświadczenia zdobyte w trakcie opracowywania zasad działania zamkniętego funduszu VC będą przydatne w przyszłości, kiedy tworzone będą podobne fundusze. Zakres możliwości dotyczący dostępnych wehikułów inwestycyjnych został poszerzony o jeszcze jeden podmiot, efektywny podatkowo, a więc korzystny dla potencjalnych inwestorów. Mam nadzieję, że utworzenie przez MCI funduszu zamkniętego zachęci następnych zarządzających funduszami do wykorzystania tej możliwoci i do współpracy z KFK podczas kolejnych konkursów.” – Powiedział Piotr Gębala, Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego.

„Uruchomienie Funduszu HVP jest elementem strategii rozwoju grupy MCI. Naszym celem jest tworzenie dedykowanych funduszy wspólnie z innymi partnerami inwestycyjnymi. Szczególnie w dobie trudnej sytuacji na rynku kapitałowym fundusze venture capital stają się doskonałą alternatywą finansowania przedsięwzięć w polskiej gospodarce. Osobiście jestem dumny szczególnie z faktu, że włanie MCI zostaje obdarzone zaufaniem ze strony Krajowego Funduszu Kapitałowego. Zrobimy wszystko, by to zaufanie przerodziło się w satysfakcjonujące stopy zwrotu.” – Powiedział Tomasz Czechowicz, Partner Zarzdzający Grupy MCI.

„Z punktu widzenia inwestora prywatnego formua Funduszu HVP FIZ jest optymalnym sposobem zaangażowania środków w przedsięwzięcia technologiczne o podwyższonym ryzyku. Uruchamiając Fundusz analizujemy obecnie kilka naprawdę innowacyjnych i ciekawych projektów, których modele biznesowe powinny sprawdzić się nawet w klimacie powszechnie panującej na rynku niepewności. Jakość zespołu zarządzającego HVP FIZ – którego trzon stanowią doświadczeni menedżerowie inwestycyjni Helix Ventures i MCI – jest dla mnie istotnym czynnikiem mitygującym ryzyko tego przedsięwzięcia.” – Powiedział Dariusz Wiatr, Inwestor Prywatny i Prezes Helix Ventures sp. z o.o.

Zespół Zarządzający:

Dariusz Wiatr
Absolwent programu MBA na Wharton School, University of Pennsylvania. Wiceprezes Gemini Consulting, Dyrektor Zarządzający biura w San Francisco, Kalifornia (1987-1997). Partner w Andersen Consulting (dzisiaj Accenture), San Francisco (1997-2000). Partner w McKinsey & Co. w Warszawie i Partner Zarządzający organizacją Business Technology Office w Europie Wschodniej (Warszawa, Moskwa, Budapeszt, Praga), w latach 2000-2002. Założyciel i Partner Zarządzajcy Hexagon Capital (2002-2006). Główny udziałowiec Helix Ventures od 1999 (od 2006 Prezes i Partner Zarządzajcy). Bogate doświadczenia doradcze i inwestycyjne w Dolinie Krzemowej (USA), Europie Zachodniej i Wschodniej.

Magorzata Walczak
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka, dziennikarstwo), Sorbony (Paris VII, III) oraz studiów
MBA na University of Minnesota i SGH. Ma 13 lat dowiadczenia zawodowego. Zajmowała stanowiska kierownicze w międzynarodowych koncernach (Compaq Computer/HP, Lotus/ONZ), jak i w polskich spókach: Optimus S.A. – jako Dyrektor Zarządzajcy i Wiceprezes Zarządu (2002-2005), Mennica Polska S.A. – Dyrektor Pionu Płatności Elektronicznych oraz Prokurent (2006). W latach 2006-2007 zarządzała z ramienia ONZ projektami inwestycyjnymi w krajach rozwijających się. Pełniła również funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Xtrade S.A. (Wiceprzewodnicząca), Optibox Sp. z o.o. (Przewodnicząca) oraz Optimus S.A. (Członek). Obecnie Wiceprzewodnicząca Paged S.A. Od października 2007 roku związana była z firmą Helix Ventures Sp. z o.o., która działa w obszarze doradztwa strategicznego i inwestycyjnego. Włada płynnie czterema językami. W 2005 roku znalazła się na liście 20 najlepszych menedżerów (raport Home & Market).

Informacje dodatkowe:

Krajowy Fundusz Kapitałowy:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) jest funduszem funduszy venture capital (VC). Działalność KFK polega
na inwestowaniu w fundusze VC, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, w szczególności przedsiębiorstwa innowacyjne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju. KFK został utworzony 1 lipca 2005 na podstawie Ustawy Krajowym Funduszu Kapitałowym przez rząd polski w celu ograniczenia zjawiska luki kapitałowej polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitałowym 100-proc. akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone na statutową działalność KFK pochodzą z budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, np. od instytucji zagranicznych.

MCI Capital TFI SA:
MCI Capital TFI SA zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo znajduje się w strukturze kapitałowej MCI Management SA, będącej wiodącą grupą Private Equity w Europie Centralnej. MCI specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne spółki działające w następujących sektorach: TMT, usługi finansowe, usługi medyczne i lifescience/biotechnologia. Od lutego 2001 MCI jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa MCI dotychczas zrealizowała łącznie 35 projektów inwestycyjnych oraz dokonała 13 pełnych wyjść i częściowe transakcje wyjścia z 7 inwestycji.

04.02.2009 Pobierz PDF