Aktualności

Harmonogram: najistotniejsze zdarzenia związane z planowanym połączeniem MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

24.11.2020 Pobierz PDF

(daty przyszłe mogą ulec zmianie)

  • 25.09.2020 (zrealizowano) – informacja do KNF

Zawiadomienie KNF o zamiarze wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu, który w przypadku MCI Capital ASI S.A. („MCI”) zmaterializował się w wyniku rozpoczęcia rozmów z zarządem Private Equity Managers S.A. („PEM”) o możliwym połączeniu z MCI. W przypadku MCI, będącego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI), jako wprowadzenie do obrotu rozumiane jest wydanie istniejących lub nowo emitowanych akcji MCI akcjonariuszom PEM w wyniku połączenia. Termin złożenia zawiadomienia w KNF wynika z faktu, że zgodnie z przepisami prawa, ASI nie może być wprowadzona do obrotu przed dniem pozytywnego rozpatrzenia przez KNF zawiadomienia.

  • 30.10.2020 (zrealizowano) – uchwały zarządów MCI i PEM – raporty bieżące i komunikat

Podjęcie przez zarządy MCI oraz PEM uchwał kierunkowych w przedmiocie rozpoczęcia prac zmierzających do połączenia Spółek. Czynności te były kierunkowe i sygnalizowały rozpoczęcie przygotowań do prac związanych z połączeniem MCI i PEM. Informacja o powyższych działaniach została upubliczniona w ramach raportu bieżącego ASI nr 52/2020 oraz raportu bieżącego PEM nr 20/2020. Dodatkowo Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej wspólny komunikat prasowy MCI i PEM wyjaśniający przyczyny podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do połączenia spółek.
• 20.11.2020 (zrealizowano) – ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji PEM
W ramach połączenia zaproponowano akcjonariuszom PEM alternatywę gotówkowego wyjścia z inwestycji w ramach wezwania ogłoszonego przez podmioty z grupy MCI. Każdy z akcjonariuszy PEM, ma możliwość udziału w ogłoszonym wezwaniu. Jeżeli akcjonariusz PEM nie zdecyduje się na sprzedaż akcji w wezwaniu lub wezwanie nie zostanie zrealizowane jego akcje ulegną zamianie na akcje MCI w procesie połączenia (szczegóły – infografika).

  • 30.11.2020 (zrealizowano) – ogłoszenie planu połączenia

Plan połączenia zawiera konkretne parametry połączenia oraz zasady, na których akcjonariusze PEM będą mogli wymienić swoje akcje na akcje MCI (parytet wymiany). Plan połączenia jest dokumentem badanym przez biegłego rewidenta. Razem z ogłoszeniem planu połączenia, Spółka złoży do Sądu Rejestrowego wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta na potrzeby badania planu połączenia. Termin wyznaczenia biegłego rewidenta zależny jest od czasu procedowania Sądu Rejestrowego (przepisy prawa nie określają terminu w jakim Sąd zobowiązany jest tego dokonać.) Z kolei biegły rewident zobowiązany jest dokonać badania planu połączenia oraz wydać opinię w tym przedmiocie w terminie określonym przez Sąd nie dłużnym jednak niż dwa miesiące od dnia wyznaczenia go przez Sąd.

  • 18 marca 2021 r. (zrealizowano) – I zawiadomienie akcjonariuszy MCI i PEM o połączeniu
  • 18 marca 2021 r. (zrealizowano) – zwołanie NWZ MCI i PEM dotyczących akceptacji połączenia przez akcjonariuszy MCI i PEM

Ogłoszenia o zwołaniu walnych zgromadzeń były dokonane po dopełnieniu formalności będących konsekwencją ogłoszenia planu połączenia tj. w szczególności zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego, jego zbadania przez biegłego rewidenta, oraz dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

  • 2 kwietnia 2021 r. (zrealizowano) – II zawiadomienie akcjonariuszy MCI i PEM o połączeniu
  • 20 kwietnia 2021 r. (zrealizowano)  – NWZ PEM – zatwierdzenie połączenia przez akcjonariuszy PEM;  oraz NWZ MCI – zatwierdzenie połączenia przez akcjonariuszy MCI

Akcjonariusze PEM oraz MCI, w ramach dwóch osobnych Walnych Zgromadzeń,  podjęli uchwały w przedmiocie połączenia spółek.

 

KOLEJNE PLANOWANE KROKI NA DRODZE DO POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

  • czerwiec 2021 r. – zgoda KNF na dominację MCI nad TFI – orientacyjny termin decyzji KNF – 18.06.2021 r.
  • czerwiec 2021 r. – rejestracja połączenia przez Sąd Rejestrowy – nie wcześniej niż przed otrzymaniem zgody KNF na dominację MCI nad TFI
24.11.2020 Pobierz PDF