Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Grupa Private Equity Managers S.A. (Grupa, PEM, Spółka), zarządzająca Funduszami z Grupy MCI, ogłosiła wyniki za rok 2017 – zysk brutto wyniósł 16,8 mln zł

28.03.2018 Pobierz PDF

Wzrost zysku spowodowany był w głównej mierze wzrostem stałej opłaty za zarządzanie (o 3,6 mln zł) wygenerowanej przede wszystkim na wzroście średniorocznych aktywów pod zarządzaniem Grupy w relacji do roku poprzedniego.

Fundusze MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures oraz MCI.CreditVentures zarządzane przez spółki z Grupy PEM osiągnęły w roku 2017 stopy zwrotu na poziomie 5,6%, 13,2% oraz 7,1% odpowiednio.

PEM wypłaci w tym roku nie mniej niż 10 mln zł dywidendy z zysku za rok 2017 oraz zysków lat ubiegłych. Będzie również kontynuować program skupu akcji własnych ogłoszony w roku 2017.

Fundusz MCI.EuroVentures jest w zaawansowanym procesie sprzedaży spółki Lifebrain.

WYNIKI FINANSOWE

Na koniec 2017 r. aktywa brutto pod zarządzaniem Grupy wyniosły 2.290 mln zł, natomiast aktywa netto 1.972 mln zł. Łączne przychody z tytułu zarządzania aktywami wyniosły w 2017 r. 47,6 mln zł względem 43,9 mln zł w roku ubiegłym i pochodziły głównie z opłaty stałej za zarządzenie. W ciągu ostatnich 4 lat przychody z opłaty stałej rosły w tempie 23% średniorocznie: z 19,7 mln zł w roku 2013 do 45,1 mln zł w roku 2017.

Zysk brutto osiągnął poziom 16,8 mln zł i wzrósł o 3,6 mln zł (27%) w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost wyniku wypracowany był przede wszystkim dzięki zwiększonym przychodom z tytułu opłaty za zarządzanie, zrealizowanym przychodom finansowym związanym z wykupem obligacji, które zostały nieznacznie skompensowane przez wzrost kosztów wynagrodzeń.

Fundusze MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures oraz MCI.CreditVentures, zarządzane przez spółki z Grupy PEM, osiągnęły w roku 2017 stopy zwrotu na poziomie 5,6%, 13,2% oraz 7,1% odpowiednio.

W ujęciu netto Grupa wypracowała 5,3 mln zł zysku. Istotna różnica pomiędzy wynikiem netto a wynikiem brutto wynika z ujęcia w roku 2017 jednorazowej korekty podatku wynikającej ze zdarzeń przeszłych okresów, która obniżyła wynik netto o 9,7 mln zł. Korekta podatku stanowi jednorazowy odpis, który nie jest związany z odpływem środków pieniężnych ze spółki oraz nie będzie miał przełożenia na wyniki z działalności operacyjnej Grupy w przyszłości. W związku z wypracowaniem w roku 2017 pozytywnego wyniku gotówkowego na poziomie 13 mln zł opisana wyżej korekta nie będzie miała wpływu na poziom dywidendy, który Spółka zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom.

DYWIDENDA

PEM dzieli się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie od debiutu giełdowego w 2015 roku. W zeszłym roku Spółka wypłaciła 10 mln zł dywidendy. W tym roku Zarząd PEM chce podtrzymać politykę dywidendową. W związku z tym w dniu 28 marca Zarząd podjął uchwałę, w której zarekomendował ZWZ przeznaczenie co najmniej 10 mln zł z zysku roku 2017 oraz z kapitałów zapasowych wypracowanych z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy, co daje akcjonariuszom nie mniej niż 2,93 zł dywidendy na jedną akcję.

SPRZEDAŻ LIFEBRAIN

Spółka z portfela MCI.EuroVentures, Lifebrain, prowadząca sieć laboratoriów medycznych we Włoszech i państwach DACH, jest na zaawansowanym etapie procesu sprzedaży. Zawarta została warunkowa umowa sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów, której realizacja uzależniona jest od zgód urzędów antymonopolowych w poszczególnych państwach. Transakcja zostanie sfinalizowana przy wycenie aktywa przewyższającej wartość spółki w księgach funduszu na koniec 2017 r.

NOWE INWESTYCJE I SPRZEDAŻ AKTYWÓW

– W 2017 r. byliśmy aktywni zarówno w obszarze nowych inwestycji, jak i i exit‘ów. Zrealizowaliśmy zakupy aktywów na ponad 222 mln zł, a największy udział w tej kwocie miały ogłoszona w grudniu transakcja nabycia Netrisk za 78,9 mln zł oraz zapewnienie finansowania dłużnego na zakup Allegro o wartości 50 mln zł. Pod względem wartości sprzedaży aktywów i otrzymanych dywidend uzyskaliśmy ponad 246 mln zł wpływów, a wskaźnik obrotu na aktywach, pokazujący ruch w portelach inwestycyjnych, osiągnął wartość 24%, co oznacza, że w ciągu zeszłego roku wymieniliśmy jedną czwartą naszych aktywów – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu Private Equity Managers  S.A.

W 2017 r. fundusze zarządzane przez spółki z Grupy PEM zainwestowały w Netrisk (78,9 mln zł), Allegro (50 mln zł) oraz zwiększyły zaangażowanie w ATM (kolejne 31 mln zł).

Jednocześnie w obszarze sprzedaży aktywów zrealizowały między innymi:

  • rekapitalizację inwestycji w Dotpay/eCard w MCI.EV (54,5 mln zł),
  • wyjście z inwestycji Spearhead w MCI.CV (44,5 mln zł; IRR 15%),
  • rekapitalizację inwestycji w NaviExpert w MCI.TV (39,6 mln zł),
  • częściowe wyjście z inwestycji w Indeks w MCI.EV (36,6 mln zł, IRR 16%).

Ponadto fundusz MCI.EV otrzymał również 8,4 mln zł dywidendy ze spółki Indeks, oraz 6 mln zł dywidendy ze spółki ABC Data.

SKUP AKCJI WŁASNYCH

Od 9 listopada 2017 r. PEM realizuje program skupu akcji własnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu przedmiotem skupu może być nie więcej niż 125.000 akcji własnych.

Od rozpoczęcia skupu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. przedmiotem skupu było 3.269 szt. akcji stanowiących 0,095% kapitału zakładowego Spółki. Spółka zamierza kontynuować program skupu w roku 2018. Na ten cel Spółka może wydać do 5 mln zł.

28.03.2018 Pobierz PDF