Aktualności

Grupa Private Equity Managers S.A. (Grupa, PEM, Spółka), zarządzająca Funduszami MCI, ogłosiła wyniki za I półrocze 2018 r.

28.08.2018 Pobierz PDF

Grupa Private Equity Managers S.A. (Grupa, PEM, Spółka), zarządzająca Funduszami MCI, ogłosiła wyniki za I półrocze 2018 r.: 6,6 mln zł zysku brutto i rosnące r/r przychody z zarządzania Funduszami. Fundusze przeprowadziły kolejne udane exity i wypracowały dobre stopy zwrotu dla inwestorów.

  • Grupa wypracowała 6,6 mln zł zysku brutto – o 1,1 mln zł mniej niż przed rokiem głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń zmiennych, tzw. carry fee; przychody zrealizowane w I półroczu były o 4,2 mln zł wyższe niż te z roku ubiegłego,
  • Fundusze, którymi zarządza PEM, zanotowały rekordowe półrocze pod względem exitów; transakcje związane z iZettle, Dotpay/eCard oraz lifebrain przyniosły 577,6 mln zł,
  • PEM wypłaci w tym roku 10 mln zł dywidendy z zysku za rok 2017 oraz zysków lat ubiegłych,
  • PEM będzie kontynuowała skup akcji własnych zapoczątkowany w listopadzie 2017 r. Na koniec czerwca Spółka skupiła mniej niż połowę maksymalnej liczby akcji przewidzianej w programie.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZY

Największe Fundusze pod zarządzaniem PEM wypracowały bardzo dobre stopy zwrotu w pierwszym półroczu 2018 r. W ciągu sześciu miesięcy, Subfundusz skupiony na inwestycjach w spółki dojrzałe (buyout/PE), MCI.EuroVentures, uzyskał stopę zwrotu na poziomie 8,4%. Subfundusz MCI.TechVentures, inwestujący w spółki na etapie wzrostu, przyniósł inwestorom 7,2% zysku. MCI.CreditVentures, Fundusz udzielający finansowania dłużnego, osiągnął stopę zwrotu na poziomie 4,0%.

Zarządzający Funduszami doprowadzili w pierwszym półroczu 2018 r. do 3 udanych wyjść z inwestycji.

W maju sfinalizowano wyjście z inwestycji w spółkę lifebrain, działającą na rynku opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej we Włoszech. Całkowita wartość transakcji wyniosła 36,6 mln EUR (156,9 mln zł), co dla Subfunduszu MCI.EuroVentures oznacza zwrot na poziomie 22% (IRR).

W tym samym miesiącu, Subfundusz MCI.TechVentures, sprzedał cały posiadany pakiet akcji w iZettle, w jednej z największych europejskich akwizycji spółek technologicznych ostatniej dekady. Nabywcą jest amerykański PayPal, a całkowita wartość transakcji wyniosła 2,2 mld USD, pozwalając zaliczyć spółkę do grona europejskich ”jednorożców” (spółek o wycenie przekraczającej 1 mld USD). Subfundusz sprzedał posiadane akcje iZettle za około 44,2 mln USD (165,5 mln zł), realizując zwrot CoC na poziomie 3,5x, przy IRR powyżej 70%.

W czerwcu doszło do rekordowej transakcji sprzedaży na polskim rynku fintech. Dotcard (podmiot powstały z połączenia Dotpay i eCard) z portfela MCI.EuroVentures, został sprzedany do inwestora strategicznego – Nets, cyfrowego lidera rynku płatności online na rynkach nordyckich – za 315,0 mln zł (wpływ do funduszu wyniesie 255,2 mln zł).

WYNIKI FINANSOWE

Przychody Grupy z tytułu zarządzania aktywami wzrosły i wyniosły w I półroczu 2018 r. 27,0 mln zł w porównaniu do 22,7 mln zł przed rokiem. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszami, które skorelowane jest z wartością aktywów pod zarządzaniem, wyniosło 23,3 mln zł (22,1 mln zł rok wcześniej).

W bieżącym półroczu Grupa PEM zrealizowała 3,7 mln zł wynagrodzenia zmiennego, które pochodziło głównie z zarządzania aktywami Subfunduszu MCI.TechVentures oraz Funduszu MCI.CreditVentures.

Aktywa netto pod zarzadzaniem wyniosły na dzień 30 czerwca br. 2 022,5 mln zł, co było wartością o 48,9 mln zł wyższą niż na koniec czerwca 2017 r.

– Mamy co najmniej dwa powody do zadowolenia po tym półroczu. Po pierwsze, po dość długiej przerwie, PEM pobrała zauważalne wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, co oznacza bardzo dobry globalny wynik naszych Funduszy (wynagrodzenie zmienne jest pobierane jeżeli łączna stopa zwrotu na całym funduszu przekroczy określony statutowo poziom). Po drugie – wszystkie wyjścia zrealizowane w tym półroczu są powyżej wycen ujętych w księgach na dzień poprzedzający umowę sprzedaży. W przypadku iZettle, ta nadwyżka wyniosła aż 95 mln zł, co potwierdza konserwatywny charakter naszych wycen – powiedziała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu i CFO Private Equity Managers  S.A.

Istotną pozycją finansową po stronie kosztów było zwiększenie rezerwy z tytułu carry fee w związku ze wzrostem wycen spółek portfelowych. Wyższe koszty pracownicze odbiły się na wyższych kosztach zarządu. Wpływ tych czynników spowodował spadek wyniku brutto Grupy do poziomu 6,6 mln zł względem 7,7 mln zł w pierwszym półroczy 2017 r.

DYWIDENDA

W dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Private Equity Managers S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku spółki za 2017 r. Akcjonariusze  zdecydowali, że na wypłatę dywidendy spółka przeznaczy 10 mln zł. Dywidenda zostanie sfinansowana zyskiem netto za zeszły rok w wysokości 7,6 mln zł oraz kapitałem zapasowy utworzonym z zysków lat poprzednich w wysokości 2,4 mln zł. Kwota dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 2,93 zł. Dzień dywidendy ustalono na 9 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 9 października 2018 r.

 SKUP AKCJI WŁASNYCH

Od 9 listopada 2017 r. PEM realizuje program skupu akcji własnych. Zgodnie z uchwałami walnych zgromadzeń przedmiotem skupu może być nie więcej niż 133.333 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,9% kapitału zakładowego spółki.

– W czasie I półrocza 2018 r. PEM nabyła 3.233 akcji własnych, co oznacza że razem z akcjami nabytymi w 2017 r., stan posiadania na koniec czerwca wynosi 4.794 akcji własnych. Mamy zatem jeszcze dużą przestrzeń do kontynuowania programu w dalszej części roku – powiedziała Ewa Ogryczak.

 

28.08.2018 Pobierz PDF