Aktualności

Fundusz MCI Mangement SA domaga sie odszkodowania od Skarbu Państwa w sprawie JTT Computer SA

01.06.2006 Pobierz PDF

Dnia 31.05.2006 Consortio LEX Konsorcjum Prawnicze działając w imieniu MCI Management SA, wezwało do zapłaty Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu kwoty 38.520.000 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), tytułem odszkodowania za bezprawne decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 29.12.1999 wydane wobec JTT Computer SA, w wyniku których MCI poniósł szkodę w postaci utraty wartości akcji tej spółki w ww. wysokości.

Na podstawie przywołanych decyzji wobec JTT była prowadzona egzekucja administracyjna, w toku której wyegzekwowano kwotę 10.476.466,76 zł oraz – w wyniku istnienia zaległości podatkowej – PFRON pozostawił bez rozpatrzenia wniosek Spółki o zwrot nadpłaty podatku VAT w kwocie 1.946.216 zł.
Kolejne działania prawne i składane skargi skutkowały ostatecznym uchyleniem w dniach 12.01 i 19.03.2004 wszystkich decyzji w sprawie oraz umorzeniem postępowania.

Jednakże, bezprawne działania organów skarbowych doprowadziły JTT do ogłoszenia w dniu 21.01.2004 upadłości, w wyniku czego MCI poniósł szkodę związaną z utratą wartości posiadanych akcji JTT, w kwocie 9.724.000 zł tytułem szkody rzeczywistej, powiększonej o 28.796.000 zł tytułem utraconych korzyści.

Podstawę prawną żądania odszkodowania stanowi art. 77 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 417 k.c. i 361 k.c. oraz uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.04.2006 (sygn. akt III CZP 125/05).

„Myślę, że podjęte przez MCI działania doprowadzą do korzystnego rozstrzygnięcia w postaci uznania naszych racji, tym samym zapłaty przez Skarb Państwa należnego nam odszkodowania. Z pewnością wszelkie kwoty, uzyskane w toku dzisiaj rozpoczętego postępowania, zostaną przeznaczone na nowe inwestycje funduszu. Oprócz wymiaru finansowego nie mniej ważne jest przekazanie sygnału do wszystkich przedsiębiorców, że warto dochodzić swoich racji a bezprawne działania organów państwowych nie pozostaną bez konsekwencji”– powiedział Andrzej Lis –Dyrektor inwestycyjny funduszu MCI Management SA

01.06.2006 Pobierz PDF