Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

Bardzo dobry kwartał czwarty i dodatnie wyniki funduszu MCI w 2003 roku. Dobre perspektywy na lata 2004/2005.

01.03.2004 Pobierz PDF

Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. uzyskała w 4Q 2003 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 16 579 tys. PLN. Za 4Q 2003 skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1 093 tys. PLN, zaś zysk brutto 984 tys. PLN – dla porównania w 4Q 2002 GK MCI osiągnęła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 3 830 tys. PLN oraz stratę brutto 2 389 tys. PLN. Pozytywne wyniki spółek portfelowych za 1-3Q 2003 oraz bardzo dobre za 4Q 2003 umożliwią zamknięcie roku po raz pierwszy w historii funduszu ze skonsolidowanym wynikiem dodatnim na poziomie operacyjnym i netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2003 wyniosły 49 937 tys. PLN (wzrost w porównaniu z rokiem 2002 o 34 %), zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1 374 tys. PLN a zysk brutto 1 078 tys PLN.

Obecnie w portfelu MCI znajduje się 10 spółek działających w obszarze informatyki, internetu i rozwiązań mobilnych. Sześć spółek jest na etapie wzrostu i ekspansji (Travelplanet.pl S.A., S4E S.A., CCS S.A., One-2-One Sp. z o.o., Process4E S.A. oraz Bankier.pl S.A.), dwie na etapie start up (Geotec Sp. z o.o. oraz Iplay Sp. z o.o) oraz dwie spółki w restrukturyzacji ( Biprogeo S.A. i JTT Computer S.A.)

W 2003 w wyniku skutecznej realizacji strategii MCI zakładającej konsekwentne budowanie wartości fundamentalnej spółek portfelowych wzrosła liczba dochodowych spółek portfelowych z 3 w 2002 do 6 w 2003 roku. Zysk netto w 2003 zanotowały Travelplanet.pl S.A., S4E S.A., CCS S.A., Geotec Sp. z o.o., One-2-One Sp. z o.o. oraz Process4E S.A.

W 2003 roku MCI dokonał inwestycji w spółkę Iplay.pl Sp. z o.o., zajmującą się dystrybucją muzyki w internecie. Był to jedyny przykład inwestycji venture capital na rynku. Fundusz sprzedał również udziały w spółkach portfelowych Expertia Sp. z o.o. do inwestora strategicznego i Synergy S.A. w ramach transakcji wykupu menadżerskiego.

W związku z ożywieniem gospodarczym, poprawą koniunktury, jak również silną pozycją MCI na rynku fundusz przewiduje dalszą poprawę wyników spółek portfelowych. Aktywnie prowadzone będą również nowe inwestycje na które MCI zamierza przeznaczyć w latach 2004-2005 od 20 do 40 mln PLN.

Poprawa wyników funduszu oraz rozwój spółek portfelowych został dostrzeżony przez inwestorów giełdowych i akcje funduszu zwyżkowały na giełdzie w okresie ostatniego roku o blisko 700%. Do kupna akcji MCI powrócili również inwestorzy instytucjonalni . BZ WBK AIB Asset Management oraz BZ WBK AIB TFI poinformował w lutym o przekroczeniu progu 10% udziału w spółce.

01.03.2004 Pobierz PDF