Aktualności

20% wzrost wartości aktywów MCI od początku 2008 roku.Kontynuacja transakcji wyjść z portfela inwestycji – sprzedaż ITG SA i wykup menedżerski ABC Data Holding SA

12.11.2008 Pobierz PDF

Po trzech kwartałach 2008 r. wartość aktywów MCI Management SA („MCI”) na poziomie skonsolidowanym wyniosła 284 mln zł i wzrosła od początku roku o 20%. Jednostkowy zysk netto MCI w tym okresie wyniósł 25,3 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto 26,3 mln zł. Raport finansowy za III kwartał 2008 r. został opublikowany 12 listopada 2008 r.

MCI po III kwartale 2008 r. nadal utrzymuje wartość skonsolidowanego wyniku netto i wartości aktywów na poziomie zbliżonym do wyników MCI z I półrocza br. Wartość księgowa aktywów MCI (oparta na wytycznych EVCA) na dzień 30 września 2008 r. wyniosła 284 mln zł i wzrosła o 20% w porównaniu do wartości aktywów na koniec 31 grudnia 2007 (236,5 mln zł). W samym III kwartale 2008 r. na poziomie skonsolidowanym wynik netto wzrósł o 1,1 mln PLN. Po dokonaniu na koniec września 2008 r. niezbędnych korekt w zakresie odroczonego podatku dochodowego, wyniki finansowe spółki jednostkowe i skonsolidowane są na zbliżonym do siebie poziomie. W dobie światowego kryzysu finansowego i nieustannych spadków wyceny wartości spółek na giełdach wyniki MCI należy uznać za wysoce zadawalające.

W okresie trzech kwartałów 2008 r. MCI z sukcesem sfinalizowała całkowite wyjścia z inwestycji Technopolis, Finepharm i ITG oraz wykup menedżerski obligacji zamiennych na akcje ABC Data Holding SA na sumaryczną kwotę 30,5 mln zł, co stanowi ponad 94% sumy transakcji wyjść z inwestycji dokonanych w całym roku 2007. W porównaniu do sumy wyjść zrealizowanych w porównywalnym okresie trzech kwartałów roku 2007 (27,1 mln zł), MCI zanotowała wzrost o 13%.

MCI zakończyła trzy kwartały 2008 r. trzema nowymi inwestycjami w spółki: Genomed (sektor biotechnologia/diagnostyka medyczna), Invia.cz (sektor e-commerce turystyki) i Belysio (sektor mobilnych aplikacji społecznościowych). Ponadto MCI zrealizowała kolejne rundy inwestycyjne do spółek z dotychczasowego portfela na znaczącą kwotę 33,8 mln zł (obligacje zamienne na akcje ABC Data, Nexcom, Grupa Lew, NaviExpert, NetPress, Web2). Do końca tego roku planowane są kolejne 3 nowe inwestycje, co pozwoli na utrzymanie poziomu inwestycji z roku 2007. Wartościowo jednak suma dokonanych inwestycji (nowych i kolejnych rund finansowania) w ciągu trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 53,0 mln PLN i przekroczyła ich poziom zrealizowany w tym samym okresie 2007 roku o 156%.

Poprzez realizację kolejnych rund dofinansowania spółek portfelowych, MCI zwiększyła znacząco swoje udziały w spółkach: Nexcom – do 33,5%, Grupa Lew – do 29,6%, NaviExpert – do 60,0%, Netpress – do 41,6% i Web2 – do 66,7%.
Spółka DomZdrowia.pl zadebiutowała z sukcesem na rynku NewConnect, jej kurs w pierwszym dniu notowań wzrósł o 10,34%. Bardzo dobre wyniki finansowe po trzecim kwartale 2008 r. zanotowały spółki Bankier.pl i S4E. W spółce ABC Data Holding SA zakończono proces MBO oraz rozpoczęto projekt optymalizacji operacyjnej, uwzględniający przewidywane spowolnienie gospodarcze.
W trzecim kwartale spółki portfelowe MCI odniosły także sukcesy na polu biznesowym:
• MobiTrust (spółka z grupy One2One) podpisał umowę z Polkomtel SA, na mocy której jeszcze w tym roku w Polsce oferowany będzie przez nią podpis elektroniczny w telefonie komórkowym;
• NaviExpert w trzecim kwartale 2008 pozyskał 95.000 płacących klientów nawigacji, rozpoczął współpracę z Wirtualną Polską i rozszerzył wcześniej rozpoczętą współpracę z Orange (nawigacja pod nazwą „Navifon”);
• NetPress Digital, lider na rynku cyfrowych publikacji, udostępnił system nextoAPI, który jest internetową hurtownią z cyfrowymi produktami znajdującymi się w bazie serwisu Nexto.pl – system umożliwia prezentację i sprzedaż cyfrowych publikacji bezpośrednio w dowolnym serwisie internetowym;
• Belysio, platforma mobilna (mobile social networking platform) działająca na telefonach komórkowych, na początku sierpnia 2008 r. uruchomiła komercyjną wersję belysio i do chwili obecnej pozyskała 25.000 zarejestrowanych użytkowników.

W zakresie projektów fundraisingowych, w trzecim kwartale 2008 r. MCI zrealizowała niepubliczną emisję nowych akcji na kwotę 24,6 mln zł, objętą przez Pana Tomasza Czechowicza i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. po cenie emisyjnej równej 7,70 zł za akcję. Kontynuowane są prace nad drugą publiczną emisją spółki, utworzeniem nowego funduszu MCI.EcoVentures (mającego inwestować w sektorze cleantechnologies), pozyskaniem kapitału do nowego funduszu MCI.TechVentures 2.0.
Rozpoczęto prace nad rozwojem dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych MCI do klientów indywidualnych. W IV kwartale 2008 r. oczekiwane jest uruchomienie funduszu Helix Ventures Partners FIZ – funduszu typu „early stage” o docelowej wielkości 40 mln zł.

Reagując na ostatnie, dynamiczne zmiany na rynku, podjęte zostały działania dostosowujące do przewidywanego pogorszenia koniunktury gospodarczej w 2009 roku. MCI planuje skoncentrować się na poprawie wyników finansowych spółek portfelowych (zasadniczym celem jest doprowadzenie do samodzielnego finansowania się spółek portfelowych oraz osiągnięcie przez 90% z nich tzw. „break even point”). Ponadto MCI dokonywać będzie selektywnych inwestycji skoncentrowanych na spółkach na wczesnym etapie rozwoju. Inwestycje w obszarze wykupów i ekspansji będą skorelowane z działaniami związanymi z pozyskaniem kapitału (MCI.TechVentures 2.0, publiczna emisja akcji, sprzedaż certyfikatów funduszy do klientów indywidualnych).

Pomimo zadawalających wyników po III kwartałach 2008 r. sytuacja zewnętrzna uległa znacznemu pogorszeniu; biorąc pod uwagę kolejne istotne spadki wycen spółek na giełdach we wrześniu i październiku, Zarząd MCI zdecydował się na odwołanie oficjalnej prognozy wyników na rok 2008.
Wyniki MCI są w znacznym stopniu zależne od zmian wycen na rynkach giełdowych – ok. 23% aktywów MCI jest notowane bezpośrednio na warszawskich parkietach GPW i NewConnect, zaś wycena kolejnych 57% aktywów jest częściowo zależna od wycen giełdowych spółek w Polsce i zagranicą (wycena metodą porównawczą). W okresie trzech kwartałów 2008 r. indeks WIG spadł o 32,8%. Znaczące spadki wartości wycen spółek na GPW w Warszawie nastąpiły po raz kolejny także w październiku i będą miały wpływ na wyniki MCI w IV kwartale tego roku.
Przy tak zmiennym i nieprzewidywalnym rynku finansowym Zarząd MCI nie zdecydował się na podanie nowej prognozy wyników na ten rok.

„Mimo wysokiej niestabilności rynku finansowego i giełdowego w Polsce, przewidujemy utrzymanie przez MCI na koniec tego roku dodatniego dwucyfrowego wyniku netto” – powiedział Roman Cisek, Dyrektor Operacyjny MCI Management SA.

12.11.2008 Pobierz PDF