BETA VERSION

Strategia

Digital disruption

MCI realizuje inwestycje w czyste modele internetowe (tzw. pure players). Największe wzrosty prognozuje dla spółek działających w segmentach: media cyfrowe, ecommerce, marketplaces, Fintech, Internet of Things, Software as a Service, cloud computing oraz rozrywka cyfrowa.

Digital ecosystem

MCI bierze pod uwagę inwestycje w spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej, takie jak telekomy i centra gromadzenia i przetwarzania danych.

Digital adaptation

MCI wspiera inwestycyjnie spółki, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, mają ambicje aby wspiąć się na poziom europejski i globalny poprzez procesy cyfryzacji.

Grupa MCI inwestuje w spółki technologiczne o silnej ekspozycji na rozwój Internetu w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH).

Główne obszary inwestycyjne

Fintech

e-commerce

Internet infrastructure

Proces inwestycyjny

1
Generowanie potencjalnych projektów inwestycyjnych

Fundusz typuje spółki, które mogą być przedmiotem inwestycji. Są to zarówno projekty wyszukane przez fundusz, naszą sieć doradców, jak i zgłoszone przez samych przedsiębiorców. Następnie lista potencjalnych projektów inwestycyjnych jest zawężana do „kwalifikowanych projektów inwestycyjnych”, natomiast wytypowane spółki będą przedmiotem dalszego szczegółowego badania (tzw. due diligence). W tej fazie fundusz uzgadnia z wybranymi spółkami wstępny plan dalszych działań oraz podstawowe warunki transakcji (tzw. termsheet).

2
Analiza due diligence i zawarcie umowy

Fundusz przeprowadza szczegółowe badanie prawne, finansowe oraz biznesowe spółki (tzw. due diligence), która może być przedmiotem jego inwestycji, w przypadku spółek technologicznych – również analizę rozwiązań technicznych, na których opiera się oferowany produkt. Jeśli wypadnie ono pozytywnie, fundusz uzgadnia ze spółką lub jej właścicielami szczegółowe warunki i strukturę inwestycji w spółkę, które zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej.

3
Inwestycja w spółkę

Wyniki przeprowadzonego badania spółki oraz rekomendacje zespołu inwestycyjnego kierowanego przez Fund Managera prezentowane są przed Komitetem Inwestycyjnym funduszu. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję co do zaangażowania w spółkę, wartości inwestycji oraz kluczowych warunków. Na tym etapie negocjuje się także ostateczne warunki umowy z wybraną spółką lub jej właścicielami. Po zawarciu umowy inwestycyjnej i usunięciu ewentualnych warunków zawieszających, fundusz rozpoczyna monitoring spółki i nadzór właścicielski nad nią.

4
Wyjście z inwestycji

Poprzez bieżące zarządzanie spółkami portfelowymi, nadzór właścicielski oraz współpracę z ich Zarządami, budowana jest wartość spółki. Po osiągnięciu przez spółkę wartości, która pozwoli funduszowi na realizację oczekiwanej stopy zwrotu, dokonuje on tzw. wyjścia z inwestycji. Wyjście z inwestycji dokonywane jest zazwyczaj poprzez odsprzedanie udziałów lub akcji spółki strategicznemu inwestorowi branżowemu, inwestorom finansowym (w tym funduszom VC/PE inwestującym w spółki na późniejszym etapie rozwoju), inwestorom prywatnym, zarządowi spółki lub poprzez wprowadzenie spółki na rynek publiczny (tzw. IPO).