Połączenie MCI i PEM – informacje

RB nr 74/2012 (08.11.2012)

Komisja Nadzoru Finasowego

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie złożonych przez MCI Management S.A. oraz przez Skarb Państwa – skarg kasacyjnych w sprawie JTT Computer S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd MCI Management S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2012 roku, przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, odbędzie się rozprawa w sprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu o zapłatę odszkodowania związanego z upadłością JTT Computer S.A.

Wskazana wyżej rozprawa, wyznaczona została w związku z uchyleniem przez Sąd Najwyższy, wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przyznającego MCI Management S.A.,  kwotę odszkodowania od Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w kwocie 28.904.888,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ww. wyroku wskazał, że podstawowy zarzut  Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną sprowadzający się do kwestionowania legitymacji czynnej  MCI Management S.A. nie znajduje uzasadnienia. Tym samy Sąd Najwyższy potwierdził co do zasady, podstawę prawną występowania z takim roszczeniem.  Rozstrzygnięcie co do wysokości odszkodowania należnego MCI Management S.A., pozostawione zostało do rozstrzygnięcia Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu.
Wszystkie wskazane wyżej fakty powinny być brane pod uwagę przez obecnych i przyszłych inwestorów –

Akcjonariuszy Spółki.
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

 

Data publikacji raportu: 08/11/2012 21:45