Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 7/2013 (17.01.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wyrok w sprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – sprawa JTT Computer S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie z powództwa MCI Management S.A., przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu na skutek apelacji MCI Management S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2010 roku, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu na rzecz MCI Management S.A. kwotę 28.821.828,20 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo MCI Management S.A. zostało oddalone.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu związany jest z uchyleniem przez Sąd Najwyższy oraz przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2011 roku, przyznającego MCI Management S.A odszkodowanie od Skarbu Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w kwocie 28.904.888,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty.

Wszystkie wskazane wyżej fakty powinny być brane pod uwagę przez obecnych i przyszłych inwestorów – Akcjonariuszy Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 17/01/2013 13:46