21/2020 Ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach działań przygotowawczych zmierzających do dokonania połączenia Spółki oraz MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI”) („Połączenie”), o rozpoczęciu których Spółka informowała raportem bieżącym RB 20/2020 z dnia 30 października 2020 r., Zarządy Spółki oraz MCI uzgodniły parytet wymiany akcji Spółki na akcje MCI, który zostanie przyjęty w planie połączenia spółek.

Parytet wymiany został ustalony w oparciu o średni kurs akcji MCI oraz Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień publikacji raportu bieżącego RB 20/2020 dotyczącego planowanego połącznia spółek (tj. 30 października 2020 r.) i wynosi 91:100, co oznacza, że w procesie połączenia Spółki z MCI akcjonariusz Spółki za 100 akcji Spółki otrzyma 91 akcji MCI.

Spółka będzie informować o dalszych działaniach związanych z Połączeniem na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/11/2020 18:23