RB 9/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca br. członkowie zarządu Spółki udostępnili i przekazali na życzenie Komendy Stołecznej Policji, działającej w ramach działań procesowych, na zlecenie Prokuratury Okręgowej, wszelką dokumentację niezbędną do wyjaśnienia sprawy w ramach toczącego się śledztwa dotyczącego nabywania przez osoby inwestujące certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ.

Spółka nie jest stroną w toczącym się postępowaniu. Jak wynika z informacji podanych do publicznej wiadomości przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, śledztwo prowadzone przez tę prokuraturę dotyczy nabywania przez osoby inwestujące certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ, a nie sposobu zarządzania aktywami samego Funduszu – postępowanie nie dotyczy procesu inwestycyjnego. Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu sprawy.

Zarząd Spółki podtrzymuje gotowość pełnej współpracy z Prokuraturą Okręgową w przedmiotowym postępowaniu, w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych leżących u podstaw toczącego się postępowania. W ocenie Zarządu Spółki, pozwoli to na sprawne zakończenie toczącego się śledztwa, co jest w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Data publikacji raportu: 04/07/2019 14:26