RB 9/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie podziały zysku za rok obrotowy 2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (dalej „Rok obrotowy 2015”) w kwocie 74.083.849,79 PLN w ten sposób, iż został on podzielony w następujący sposób:

a)         na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki – w wysokości 14,41 PLN na jedną akcję,

b)        na kapitał zapasowy Spółki – w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto Spółki.

Uwzględniając porozumienie zawarte dnia 15 stycznia 2015 roku pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki – AMC III Moon B.V., dotyczące zrzeczenia się przez AMC III Moon B.V. prawa do dywidendy, na dzień 23 maja 2016 roku, łączna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki na które wypłacona zostanie dywidenda z zysku za Rok obrotowy wynosi 3.316.687 (dalej „Liczba Uprawnionych Akcji”).

Biorąc pod uwagę Liczbę Uprawnionych Akcji oraz kwotę dywidendy na jedną akcję, na dzień 23 maja 2016 roku, ogólna kwota dywidendy wynosi 47.793.459,67 PLN, zaś pozostała część zysku netto Spółki, która przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki wynosi 26.290.390,12 PLN.

Kwota dywidendy z zysku za Rok obrotowy może ulec zwiększeniu oraz kwota zysku netto za Rok obrotowy przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki może ulec zmniejszeniu o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz liczby akcji serii F oraz G emitowanych w ramach kapitału warunkowego przez Spółkę, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 29 czerwca 2016 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło termin wypłaty dywidendy z zysku za Rok obrotowy 2015 w dwóch ratach:

a)         pierwsza rata w wysokości 8,00 PLN na jedną akcję, płatna w dniu 15 lipca 2016 roku,

b)        druga rata w wysokości 6,41 PLN na jedną akcję, płatna w dniu 30 września 2016 roku.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/05/2016 14:36