RB 8/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

– MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 1.296.159 szt. akcji, stanowiącymi 37.86 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.296.159 głosów na ZWZ, stanowiącymi 37,86 % ogólnej liczby głosów oraz 64,27 % głosów obecnych na ZWZ,

– MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 379.043 szt. akcji, stanowiącymi 11,07 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 379.043 głosów na ZWZ, stanowiącymi 11,07 % ogólnej liczby głosów oraz 18,80 % głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 01/07/2019 14:59