RB 8/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2017 roku:
• Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 28 marca 2017 roku,
• Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 roku,
• Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 28 sierpnia 2017 roku,
• Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 8 listopada 2017 roku.
Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2017 roku.
Jednocześnie, zgodnie z § 83 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 31/01/2017 21:18