RB 8/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 maja 2016 roku

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), niniejszym postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 23 maja 2016 r. na godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, w ten sposób iż z porządku obrad ZWZ usuwa się punkty 12 oraz 13:

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 z prawem do objęcia akcji Spółki serii G, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości.

oraz dodaje się w ich miejsce po punkcie 11 punkty 12 oraz 13:

12. Podjęcie uchwały w sprawie:

– zmiany uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 z prawem do objęcia akcji Spółki serii G, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości,

– wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie:

– zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości,

– wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż powyższa zmiana została dokonana na co najmniej 26 dni przed planowaną datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tym samym zatem nie wymaga zwołania odrębnego Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały w przedmiocie stanowiącym zmianę proponowanego porządku obrad.

W związku z powyższymi zmianami porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 maja 2016 na godzinę 10.00, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

b)     zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy 2015,

c)     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku,

d)     zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku,

e)     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku,

f)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku,

g)     udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,

h)     podziału zysku Spółki za 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie:

– zmiany uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 z prawem do objęcia akcji Spółki serii G, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości,

– wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 w całości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie:

– zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości,

– wyłączenia prawa poboru akcji serii G w całości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii I, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych, które zaoferowane zostaną przez Spółkę w wykonaniu uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 2 maja 2016 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i o ile wymaga tego charakter sprawy również projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@privateequitymanagers.pl

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres wza@privateequitymanagers.pl, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@privateequitymanagers.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza), ewentualnie powinno wynikać z przedstawionego pełnomocnictwa lub z ciągu pełnomocnictw.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Private Equity Managers S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest 7 maja 2016 r. (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji 7 maja 2016 r. były akcjonariuszami Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 23 kwietnia 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 9 maja 2016 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą osoby, które:

 1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 7 maja 2016 r.
 2. zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 23 kwietnia 2016 r. i nie później niż w dniu
  9 maja 2016 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ulica Rondo ONZ 1 (00-124), XXIX p., w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 19, 20, 21 maja 2016 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia ZWZ w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.privateequitymanagers.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.privateequitymanagers.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu lub sporządzeniu.

Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną treść § 6A, § 11 ust. 5, § 11 ust. 6, § 12a ust. 4 Statutu jak również proponowaną treść § 6A, § 11 ust. 5, § 11 ust. 6, § 12a ust. 4 Statutu Spółki.

1. § 6A Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1.      Łączną wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 745.958,00 zł, na którą składają się:

1)      warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 166.752,00 zł,

2)      warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. następnie zmienioną uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 333.506,00 zł,

3)      warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 245.700,00 zł.

 1. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):

1)      emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 166.752,

2)      akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

 1. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):

1)      emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 333.506,

2)      akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 emitowanych przez Spółkę.

 1. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):

1)      emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 245.700,

2)      akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii C emitowanych przez Spółkę”.

– zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„1.     Łączną wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 828.758,00 zł, na którą składają się:

1)      warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 166.752,00 zł,

2)      warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2014 r. następnie zmienioną uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki   z dnia __________, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 333.506,00 zł,

3)      warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 245.700,00 zł,

4)      warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _______________, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 82.200 zł,

 1. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):

1)      emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 166.752,

2)      akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

 1. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):

1)      emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 333.506,

2)      akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 oraz B5 emitowanych przez Spółkę.

 1. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):

1)      emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 245.700,

2)      akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii C emitowanych przez Spółkę.

 1. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4):

1)      emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda w liczbie nie większej niż 82.200,

2)      akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę”.

2. § 11 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6 Statutu w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na innym rynku giełdowym, co najmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych”.

– zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6 Statutu w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na innym rynku giełdowym, co najmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.”.

3. § 11 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się”.

– zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Niepowołanie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5, jak również wygaśnięcie mandatów tych członków w trakcie trwania kadencji, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą”.

4. § 12a ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego lub do alternatywnego systemu obrotu i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie – Rada Nadzorcza powinna:

 1. raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,
 2. raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 3. rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia”.

– zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego lub do alternatywnego systemu obrotu i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie – Rada Nadzorcza poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

b)sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

– składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,

– spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,

– liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,

– dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalność sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo o informację o braku takiej polityki”.

W załączeniu projekty uchwał na ZWZ.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 27/04/2016 14:23