RB 8/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Spełnienie warunków zawieszających zobowiązujących do emisji przez Spółkę obligacji

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje iż zgodnie z Umową Inwestycyjną zawartą dnia 15 stycznia 2015 roku, pomiędzy AMC III MOON BV, MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Alternative Investment Partners Sp. z o. o., MCI Management S.A., Cezarym Smorszczewskim oraz Spółką, zmienioną aneksem numer 1 z dnia 19 lutego 2015 roku oraz aneksem numer 2 z dnia 20 kwietnia 2015 roku, w dniu 21 kwietnia 2015 r. został spełniony ostatni warunek zawieszający (zawarcie pomiędzy: Spółką, MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Alior Bank S.A. oraz AMC III MOON BV Umowy o Ograniczeniu Zbywalności Akcji), którego wypełnienie zobowiązuje Spółkę do emisji 5.850 (pięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) obligacji imiennych Serii C, oznaczonych numerami od 0001 do 5850, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Serii H Spółki, zabezpieczonych, z ograniczoną zbywalnością, o wartości nominalnej 1.000 EUR (jednego tysiąca euro) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.850.000 EUR (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) („Obligacje”), których propozycja nabycia skierowana zostanie do akcjonariusza Spółki, AMC III MOON BV.
Cena emisyjna każdej obligacji wynosić będzie 1.000 EUR (jeden tysiąc euro), a łączna cena emisyjna wynosić będzie 5.850.000 EUR (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy).
Wartość emitowanych Obligacji przekraczać będzie 10% kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/04/2015 10:07