RB 7/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o zbyciu oraz nabyciu akcji Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku, Członkowie Zarządu Alternative Investment Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Tomasz Czechowicz, Ewa Ogryczak oraz Wojciech Marcińczyk przekazali Spółce w związku z nabyciem przez Alternative Investment Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach pierwszej publicznej oferty akcji Spółki, zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt. 4a Ustawy.

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi zalacznik do niniejszego Raportu.

Spółka informuje ponadto, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku, Członkowie Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna: Tomasz Czechowicz, Cezary Smorszczewski, Ewa Ogryczak, Wojciech Marcińczyk, Sylwester Janik oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Jarosław Dubiński, przekazali Spółce w związku ze zbyciem przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w ramach pierwszej publicznej oferty akcji Spółki, zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 160 ust. 2 pkt. 4a Ustawy

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi zalacznik do niniejszego Raportu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/04/2015 22:57