RB 6/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Treść ww. uchwał, włącznie z wynikami głosowania zaprezentowana jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2019 20:21