RB 5/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o zbyciu akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 roku, otrzymał następujące zawiadomienie, przekazane Spółce w trybie art. 160 Ustawy od osoby zobowiązanej, Członka Rady Nadzorczej Spółki:

1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Członek Rady Nadzorczej,

2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN:PLPREQM00011 („Akcje”),

3. tryb zawarcia transakcji: na rynku regulowanym, pakietowa pozasesyjna,

4. opis transakcji: data transakcji – 11 kwietnia 2016 r., sprzedaż przez osobę zobowiązaną 17.000 Akcji za cenę za jedną Akcję w wysokości 119 PLN, łącznie za wszystkie Akcje 2.023.000 PLN,

5. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 13 kwietnia 2016 roku.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 13/04/2016 17:28