RB 5/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Alternative Investement Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełna treść zawiadomienia stanowi zalacznik do niniejszego raportu bieżącego.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/04/2015 18:26