RB 48/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje iż w dniu 26 września 2018 roku, pomiędzy Spółką, a PEM Asset Management spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554867 oraz ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, zawarty został aneks do umowy kredytowej („Umowa Kredytu”), o zawarciu której Spółka informowała RB 28/2017.

Aneks z dnia 26 września 2018 roku („Aneks”) reguluje zmianę terminu spłaty udzielonego Spółce na podstawie Umowy Kredytu, kredytu w kwocie 5.000.000 PLN na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności („Kredyt na Rachunku”). Zgodnie z Aneksem termin spłaty Kredytu na Rachunku oznaczono na 31 grudnia 2019 roku.

Aneks nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem terminu, ani warunku, nie przewiduje stosowania kar umownych.

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym PEM Asset Management spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 26/09/2018 16:48