RB 45/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z uchwałą nr 22/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powziętą w dniu 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, dnia 19 września 2018 roku powziął uchwałę numer 1 w sprawie zmiany Regulamin Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna, przyjętego przez Zarząd Spółki uchwałą numer 1 z dnia 8 listopada 2017 roku („Program Skupu”), w ten sposób iż § 1 ust. 1 Programu Skupu otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1.     Podstawę prawną dla nabycia akcji własnych („Akcje”) przez Spółkę stanowi art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, a także uchwały właściwych organów Spółki określające podstawowe warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę, tj.:

  • uchwała nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, uchwała nr 22/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, uchwała nr 22/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwały”),
  • uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Manageres Spółka Akcyjna, uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulamin Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna.”.

Tekst jednolity Programu Skupu, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/09/2018 13:33