Rb 43/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawarcie aneksów do znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje iż w dniu 24 lipca 2018 roku oraz w dniu 29 sierpnia 2018 roku, pomiędzy Spółką, a PEM Asset Management spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554867 oraz ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, zawarte zostały aneksy do umowy kredytowej („Umowa Kredytu”), o zawarciu której Spółka informowała RB 28/2017.

Aneks z dnia 24 lipca 2018 roku („Aneks I”) oraz aneks z dnia 29 sierpnia 2018 roku („Aneks II”) regulują zmianę terminu spłaty udzielonego Spółce na podstawie Umowy Kredytu, kredytu w kwocie 5.000.000 PLN na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności („Kredyt na Rachunku”). Zgodnie z Aneksem I termin spłaty Kredytu na Rachunku oznaczono na 31 sierpnia 2018 roku, zaś zgodnie z Aneksem II termin spłaty Kredytu na Rachunku oznaczono na 30 września 2018 roku.

Aneks I oraz Aneks II nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Aneks I oraz Aneks II nie zostały zawarte z zastrzeżeniem terminu, ani warunku, nie przewidują stosowania kar umownych.

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym PEM Asset Management spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

 

Data publikacji raportu: 01/09/2018 11:51