RB 4/2020 Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”, „PEM”) informuje, że w związku z wygasającą kadencją Prezesa Zarządu Tomasza Czechowicza, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 9 czerwca 2020 r., odwołała Tomasza Czechowicza z Zarządu Spółki oraz następnie powołała Tomasza Czechowicza do Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Powołany Członek Zarządu złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PEM, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec PEM w spółkach cywilnych, spółkach osobowych oraz spółkach kapitałowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do PEM osób prawnych, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Spółka informuje również, że w związku z wygasającą kadencją Wiceprezesa Zarządu Ewy Ogryczak, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 9 czerwca 2020 roku, odwołała Ewę Ogryczak z Zarządu Spółki oraz następnie powołała Ewę Ogryczak do Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Powołany Członek Zarządu złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PEM, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec PEM w spółkach cywilnych, spółkach osobowych oraz spółkach kapitałowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do PEM osób prawnych, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Spółka informuje, że 9 czerwca 2020 r. Krzysztof Konopiński, w porozumieniu z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki, w związku z reorganizacją grupy kapitałowej PEM („Grupa PEM”), złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PEM oraz spółki zależnej od PEM – PEM Asset Management Sp. z o.o.

 

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu:

Tomasz Czechowicz

Posiada tytuł magistra w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1997 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w roku 1998. Również w 1998 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Minnesoty. W 1994 r. uzyskał tytuł inżyniera organizatora przemysłu Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

  • JTT – Computer S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której w latach 1990 – 1998 pełnił funkcję prezesa zarządu, odpowiedzialnego za general management największego polskiego producenta komputerów osobistych;
  • MCI Capital, w której jako prezes zarządu odpowiedzialny jest za general management jednej z największych polskich grup private equity;
  • pl S.A., w której jako członek rady nadzorczej, odpowiedzialny był za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów polskiego rynku e-commerce;
  • ATM S.A. w której jako członek rady nadzorczej, odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych.

W Spółce Tomasz Czechowicz pełnił początkowo funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od chwili powstania Spółki). Od października 2012 r. pełni funkcje w Zarządzie Spółki. Tomasz Czechowicz w ramach pełnienia funkcji w PEM, wykonuje i wykonywał czynności określone w statucie, odpowiedzialny był również za współtworzenie i realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki oraz Grupy PEM, współtworzenie i realizację biznes planu PEM oraz Grupy PEM, wsparcie poszczególnych projektów i zadań według biznes planu i adhoc, a także współzarządzanie ryzykiem Grupy PEM.

Ewa Ogryczak

Posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (uzyskany w 2003 r.) na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada również uprawnienia biegłego rewidenta (od 2009 r.). Doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących podmiotach:

  • Ogryczak&Ogryczak s.j., w której w okresie od listopada 2013 r. pełniła funkcję wspólnika, partnera, odpowiedzialnego za zarządzanie spółką oraz wykonywanie działalności rewizyjnej;
  • PKF Consult Sp. z o.o., w której w okresie od października 2009 r. do sierpnia 2013 r., pracowała jako członek zarządu i Dyrektor Oddziału Warszawa, i odpowiedzialna była za zarządzanie oddziałem, sprzedaż, szkolenia, sprawozdawczość finansową oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej;
  • KPMG Audyt Sp. z o.o., w której w okresie od września 2003 r. do września 2009 r., jako Manager, odpowiedzialna była za zarządzanie portfelem klientów audytowych, zarządzanie zespołem na projektach audytowych oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej.

Ewa Ogryczak w Spółce pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (od dnia 27 maja 2014 r.). W ramach pełnienia funkcji w PEM, wykonuje i wykonywała czynności określone w statucie oraz odpowiada za zarządzanie działalnością operacyjną spółki, w szczególności pełni funkcję CFO Grupy PEM.

Skład Zarządu Spółki po zmianach przedstawia się następująco:

  1. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu,
  2. Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/06/2020 17:49