RB 4/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 5 kwietnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którym Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2015 roku w wysokości 74.083.849,79 PLN, przeznaczyć w następujący sposób:

– kwota 49.027.042,13 PLN – na wypłatę dywidendy,

– kwota 25.056.807,66 PLN – na kapitał zapasowy.

Ocena Rady Nadzorczej Spółki wraz z wnioskiem Zarządu Spółki przedłożona zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 12/04/2016 19:19