RB 41/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

– MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 1.287.275 szt. akcji, stanowiącymi 37.60 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.287.275 głosów na ZWZ, stanowiącymi 37,60 % ogólnej liczby głosów oraz 77,23% głosów obecnych na ZWZ,

– MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 377.957 szt. akcji, stanowiącymi 11,04 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 377.957 głosów na ZWZ, stanowiącymi 11,04 % ogólnej liczby głosów oraz 22,67 % głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 03/07/2018 16:17