RB 39/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja dotycząca uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powzięło uchwały o:

– użyciu kapitału  zapasowego utworzonego z niepodzielonych  zysków  z  lat  ubiegłych,  w  ten  sposób,  iż  kwotę 2.357.016,06 złotych przenieść z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

– przeznaczeniu zysk netto Spółki wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wykazanego w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 7.660.580,69 złotych w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 10.017.596,75 złotych.

Z uwzględnieniem liczby akcji własnych posiadanych przez Spółkę (4794), łączna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki, na które wypłacona zostanie dywidenda wynosi 3.418.975. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 2,93 złotych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 9 lipca 2018 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło termin wypłaty dywidendy na 9 października 2018 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2018 14:08