RB 33/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/11/2017 19:18