RB 32/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 grudnia 2015 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w zalaczniku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/12/2015 14:53