RB 3/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: „ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
 11. Powzięcie uchwał w sprawach:
 12. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 13. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 14. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 15. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 16. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
 17. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 18. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 19. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
 20. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 21. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

 

 1. a) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),
 2. b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. (załącznik numer 2).

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarząd

 

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

 

 1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych – załącznik numer 1,

1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. – załącznik numer 2.

2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 02/06/2020 23:58