RB 3/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wprowadzenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz dokonanie asymilacji akcji

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Private Equity Managers Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 8 kwietnia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 322/2015 o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Spółki i postanowił:

1)    wprowadzić z dniem 9 kwietnia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki:

a)    19.228 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji serii A,

b)    96.136 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji serii B,

c)    972.123 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia trzy) akcje serii C,

d)    1.393.967 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii D,

e)    853.600 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji serii E

– o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPREQM00011”,

2)    notować akcje Spółki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PEMANAGER” i oznaczeniem „PEM”.

Uchwała Zarządu GPW, o której mowa powyżej, weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 8 kwietnia 2015 r.

Spółka informuje ponadto, iż uchwałą nr 209/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił dokonać w dniu 8 kwietnia 2015 r. asymilacji 411.863 (czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem PLPREQM00029 z 2.923.191 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) akcjami Spółki, oznaczonymi kodem PLPREQM00011.

Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLPREQM00011.

W uchwale Zarządu KDPW stwierdzono, że z dniem 8 kwietnia 2014 r. kodem PLPREQM00011 oznaczonych jest 3.335.054 (trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Uchwała Zarządu KDPW, o której mowa powyżej, weszła w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 7 kwietnia 2015 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/04/2015 17:40