RB 30/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rozpoczęcie skupu akcji własnych i zatwierdzenie Regulaminu skupu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego oraz uchwały nr 22/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulamin Skupu Akcji Własnych Private Equity Manageres Spółka Akcyjna („Program Skupu”) i rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych Spółki.

Nabywanie akcji własnych Spółki w ramach Programu Skupu rozpocznie się od 9 listopada 2017 roku.

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z posiadaniem znacznych pakietów akcji Spółki oraz innych właściwych uregulowań prawnych, Zarząd Spółki podjął uchwałę, iż na dzień przyjęcia Programu Skupu, przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 125.000 akcji własnych Spółki.

Regulamin Skupu, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/11/2017 22:03