RB 29/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykup przez Private Equity Managers S.A. obligacji serii C

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 roku nastąpiło wykupienie przez Spółkę (całkowite rozliczenie zobowiązań Spółki) wyemitowanych przez Spółkę w dniu 22 kwietnia 2015 roku 5.850 imiennych obligacji serii C, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Serii H Spółki, zabezpieczonych, z ograniczoną zbywalnością, o wartości nominalnej 1.000 EUR (jednego tysiąca euro) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.850.000 EUR (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro). Obligacje objęte były przez spółkę AMC MOON III B.V.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Krzysztof Konopiński– Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 04/08/2017 14:02