RB 28/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniach 18 i 19 listopada 2015 roku, otrzymał zawiadomienia, przekazane Spółce w trybie art. 160 Ustawy od następujących osób zobowiązanych:

a) Członek Rady Nadzorczej Spółki, który przekazał następujące informacje:

1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Członek Rady Nadzorczej,

2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN:PLPREQM00011 („Akcje”)

3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, umowa cywilnoprawna kupno – sprzedaż,

4. opis transakcji: data transakcji – 13 listopada 2015 r., kupno przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną 8.680 Akcji za cenę za jedną Akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za wszystkie Akcje 500.054,48 PLN,

5. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 18 listopada 2015 roku.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

b) Wiceprezes Zarządu Spółki, który przekazał następujące informacje:

1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Wiceprezes Zarządu,

2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN:PLPREQM00011 („Akcje”),

3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, umowa cywilnoprawna kupno – sprzedaż,

4. opis transakcji: data transakcji – 13 listopada 2015 r., kupno przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną 8.680 Akcji za cenę za jedną Akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za wszystkie Akcje 500.054,48 PLN,

5. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 19 listopada 2015 roku.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

c) Wiceprezes Zarządu Spółki, który przekazał następujące informacje:

1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: Wiceprezes Zarządu,

2. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja: akcje spółki Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, nr KRS 371491, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN:PLPREQM00011 („Akcje”),

3. tryb zawarcia transakcji: poza rynkiem regulowanym, umowa cywilnoprawna kupno – sprzedaż,

4. opis transakcji: data transakcji – 13 listopada 2015 r., kupno przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną 8.680 Akcji za cenę za jedną Akcję w wysokości 57,61 PLN, łącznie za wszystkie Akcje 500.054,48 PLN,

5. data i miejsce sporządzenia informacji przez osobę zobowiązaną: Warszawa, 19 listopada 2015 roku.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

 

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

 

Data publikacji raportu: 19/11/2015 22:13